diplomová práce

Předčištění odpadních vod na stokové síti

Text práce 2.99 MB Příloha 1.6 MB

Autor práce: Ing. Denisa Doskočilová

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Oponent: Ing. Milan Sousedík

Abstrakt:

ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je zpracování problematiky předčištění odpadní vody na stokové síti se zaměřením na dešťové oddělovače a jejich vlivu na vodní toky s ohledem na metodickou příručku Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaném území. Práce popisuje legislativu související s dešťovými oddělovači včetně srovnání se zahraničím. Dále je zpracován přehled objektů a zařízení, které je možné využít k předčištění odpadní vody na stokové síti. V praktické části je navrženo nové řešení mobilní přelivné hrany dešťového oddělovače OK2A, který se nachází na stokové síti ve městě Brně. V rámci řešení praktické části je zpracována projektová dokumentace nově navrženého zařízení a objektů. Z tohoto materiálu mohou čerpat jak vodohospodářské firmy, projekční kanceláře, studenti i široká veřejnost.

Klíčová slova:

Dešťový oddělovač, ochrana recipientu, odpadní vody, nerozpuštěné látky, česle, přelivná hrana

Termín obhajoby

2.2.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI)

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (V)

Soubor vložený vedoucím Velikost
24825.pdf 409.16 kB

Posudek oponenta
Ing. Milan Sousedík

Soubor vložený oponentem Velikost
24826.pdf 444.25 kB