diplomová práce

Předčištění odpadních vod na stokové síti

Text práce 2.99 MB Příloha 1.6 MB

Autor práce: Ing. Denisa Doskočilová

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Oponent: Ing. Milan Sousedík

Abstrakt:

ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je zpracování problematiky předčištění odpadní vody na stokové síti se zaměřením na dešťové oddělovače a jejich vlivu na vodní toky s ohledem na metodickou příručku Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaném území. Práce popisuje legislativu související s dešťovými oddělovači včetně srovnání se zahraničím. Dále je zpracován přehled objektů a zařízení, které je možné využít k předčištění odpadní vody na stokové síti. V praktické části je navrženo nové řešení mobilní přelivné hrany dešťového oddělovače OK2A, který se nachází na stokové síti ve městě Brně. V rámci řešení praktické části je zpracována projektová dokumentace nově navrženého zařízení a objektů. Z tohoto materiálu mohou čerpat jak vodohospodářské firmy, projekční kanceláře, studenti i široká veřejnost.

Klíčová slova:

Dešťový oddělovač, ochrana recipientu, odpadní vody, nerozpuštěné látky, česle, přelivná hrana

Termín obhajoby

2.2.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (V)

Soubor vložený vedoucím Velikost
24825.pdf 409.16 kB

Posudek oponenta
Ing. Milan Sousedík

Soubor vložený oponentem Velikost
24826.pdf 444.25 kB