bakalářská práce

Návrh řešení Business Intelligence pro personální agenturu

Text práce 2.46 MB Příloha 3.5 MB

Autor práce: Ing. Erik Ondruš

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

Oponent: Ing. Michal Janata

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou, optimalizací datového modelu a vytvořením
datového skladu pro personální agenturu. Výstupem práce budou reporty pro
management společnosti, které by měly podpořit jejich rozhodování či zefektivnit
vybrané firemní procesy. V první části jsou uvedeny teoretické základy dané
problematiky. Další kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, sběř požadavků
na nový systém a na závěr vlastní návrh řešení.

Klíčová slova:

Business Intelligence, Datový sklad, Reporting, SQL server

Termín obhajoby

24.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Dr. Luhan - Jak byl Váš návrh přijat zadavatelem? - odpovězeno Dr. Luhan - V čem vidíte potenciál pro zlepšení Vašich návrhů do budoucna? - odpovězeno Ing. Janata - Jakým způsobem by bylo možné nahradit naturalizaci ve faktové tabulce sloužící k vyjádření hierarchické struktury zaměstnanců? - odpovězeno Ing. Janata - Proč není datový sklad plně historizován? - odpovězeno doc. Zinecker - Jak jste definoval dobu návratnosti? - odpovězeno doc. Půža - Byl by rozdíl mezi standardní dobou návratnosti a dobou návratnosti, kterou jste navrhnul? - odpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Manažerská informatika (BAK-MIn)

Složení komise

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

Závěrečná práce je z hlediska stanovených cílů zpracována komplexně na velmi dobré úrovni.
Teoretická část poskytuje dobrý přehled o řešené problematice, včetně specifikace nástrojů pro realizaci.
Analytická část je věnována subjektu, kterému je určeno výsledné řešení a jeho požadavkům na realizaci.
Samotná návrhová část pokrývá komplexně problematiku výstupů od návrhu databáze, přes samotné vybudování datového skladu a jeho naplnění, až po vlastní reporting v podobě konkretizovaných reportů dle zadavatele.
Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni.
Z celé práce je patrná orientace na praktickou aplikaci řešení s využitím rozšiřujících znalostí databázových systémů (konkrétně Business Intelligence).
Dle mého názoru se jedná o výbornou práci.

Otázky a náměty k obhajobě:
Jak byl Váš návrh přijat zadavatelem?
V čem vidíte potenciál pro zlepšení Vašich návrhů do budoucna?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Michal Janata

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C

Známka navržená oponentem: B