bakalářská práce

Návrh řešení Business Intelligence pro personální agenturu

Hlavní dokument 2.46 MB Příloha 3.5 MB

FPbakalářská práceStudent: Ing. Erik OndrušAk. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

Oponent: Ing. Michal Janata

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou, optimalizací datového modelu a vytvořením
datového skladu pro personální agenturu. Výstupem práce budou reporty pro
management společnosti, které by měly podpořit jejich rozhodování či zefektivnit
vybrané firemní procesy. V první části jsou uvedeny teoretické základy dané
problematiky. Další kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, sběř požadavků
na nový systém a na závěr vlastní návrh řešení.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

A

Fakulta

Ústav

Obor studia

Manažerská informatika (BAK-MIn)

Hodnocení vedoucího
Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

Závěrečná práce je z hlediska stanovených cílů zpracována komplexně na velmi dobré úrovni.
Teoretická část poskytuje dobrý přehled o řešené problematice, včetně specifikace nástrojů pro realizaci.
Analytická část je věnována subjektu, kterému je určeno výsledné řešení a jeho požadavkům na realizaci.
Samotná návrhová část pokrývá komplexně problematiku výstupů od návrhu databáze, přes samotné vybudování datového skladu a jeho naplnění, až po vlastní reporting v podobě konkretizovaných reportů dle zadavatele.
Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni.
Z celé práce je patrná orientace na praktickou aplikaci řešení s využitím rozšiřujících znalostí databázových systémů (konkrétně Business Intelligence).
Dle mého názoru se jedná o výbornou práci.

Otázky a náměty k obhajobě:
Jak byl Váš návrh přijat zadavatelem?
V čem vidíte potenciál pro zlepšení Vašich návrhů do budoucna?

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Hodnocení oponenta
Ing. Michal Janata

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C

Cíle, kterých má být dosaženo

Navrhnout řešení z oblasti Business Intelligence pro personální agenturu.

Literatura

ASPIN, A. High Impact Data Visualization with Power View, Power Map, and Power BI. 1. vyd. Apress, 2014. 552 s. ISBN 978-1-4302-6616-7.
CONOLLY, T., C. E. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství - databáze: profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
JORGENSEN, A., S. WORT, R. LOFORTE and B. KNIGHT. Professional Microsoft SQL Server 2012 Administration. 1st ed. Indianapolis: Wrox, 2012. 960 p. ISBN 978-1-118-10688-4.
KNIGHT, B., D. KNIGHT, M. DAVIS and W. SNYDER. Knight's microsoft sql server 2012 integration services 24-hour trainer. 1st ed. Indianapolis: Wrox, 2012. 528 p. ISBN 11-184-7958-0.
LACKO, L. Mistrovství v SQL Server 2012. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 640 s. ISBN 978-80-251-3773-4.   

Klíčová slova

Business Intelligence, Datový sklad, Reporting, SQL server

Charakteristika problematiky úkolu

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy