bakalářská práce

Robotický manipulátor pro řešení Hanojských věží

Text práce 2.01 MB Příloha 2.58 kB

Autor práce: Bc. Radim Spáčil

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací manipulátoru pro řešení matematického hlavolamu Hanojské věže. Cílem práce je zhotovit přípravek, který bude automaticky řešit výše zmíněný matematický hlavolam a bude sloužit Ústavu automatizace a informatiky k prezentačním účelům. Práce se skládá z volby vhodného mechanického řešení- Následně je vybrané řešení navrženo v programu Autodesk Inventor 2015.Pomocí 3D tiskárny jsou zhotoveny unikátní díly, které není možné zakoupit a celý přípravek je smontován a oživen pomocí mikrokontroléru Arduino Mega 2560

Klíčová slova:

Hanojské věže, Robot, Arduino

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace manipulátoru pro automatické řešení matematického hlavolamu Hanojské věže.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Student se seznámil s dostupnými konstrukcemi manipulátorů na internetu. Poté provedl návrh a realizaci rovinného paralelního mechanismu. Jednotlivé díly manipulátoru byly vytištěny na 3D tiskárně. Následně provedl volbu řídící elektroniky na bázi Arduino a napsal funkce pro ovládání pohonů a řešení logické úlohy hlavolamu. Manipulátor nyní úspěšně zvládá řešit hlavolam Hanojských věží o sedmi discích.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a realizací manipulátoru pro řešení matematické úlohy „Hanojské věže“. Po teoretické části následuje popis návrhu a konstrukce vlastního manipulátoru.  Práce je ovšem plná nepřesností a stylistických chyb. Popis programu Inventor odkazuje na nečitelné obrázky. Dále odkazy na špatné obrázky (str. 25 obr. 11, str. 26 obr. 12, str. 27 obr. 11), odkazy na kapitolu „..…“ na str. 38 a také neocitované obrázky z firemních materiálů (obr. 16). Nedílnou součástí práce je ovšem plně funkční manipulátor.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C