bakalářská práce

Srovnání programů pro optimalizaci

Text práce 1.39 MB Příloha 61.33 kB

Autor práce: Bc. Dušan Kovářík

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou softwaru, který je zaměřen na optimalizaci a je dostupný zdarma. V první části práce je nastíněn současný stav nabídky optimalizačního softwaru. Dále práce podrobněji pojednává o vybraných optimalizačních softwarových produktech. Konkrétně se jedná o GAMS, LINGO, webovou službu QMS (Quantitative Methods Software) a nástroj Řešitel v aplikaci MS Office Excel. Závěrečná část práce testuje a vzájemně porovnává tyto aplikace na řešených optimalizačních úlohách.

Klíčová slova:

Optimalizační software, GAMS, LINGO, Řešitel, optimalizace

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Bakalářská práce přináší základní přehled o dostupných optimalizačních programech, které jsou dostupné zdarma alespoň v demonstrační verzi, případně jsou součástí běžně využívaného sw Microsoft Office.
Bohužel student s prací významně pokročil až těsně před odevzdáním, proto zde ve větší míře nejsou popsány sw nástroje, které zatím nebyly zahrnuty do výuky (LINGO a QMS web service), což by pro čtenáře z FSI bylo asi zajímavější než nástroj Řešitel z MS Excel a GAMS, s nimiž se už ve výuce seznámil a kde by stačila základní informace. Do kapitoly 5 by bylo vhodné zařadit i zdrojové programy v nástrojích GAMS a LINGO.
Otázka: Existuje v OpenOffice, který je k dispozici zdarma, analogie Řešitele MS Excel?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Zadání práce bylo v podstatě splněno. Autor po stručném úvodu a klasifikaci optimalizačního software popisuje vybrané systémy: GAMS, LINGO, QMS a Solver/MS Excel. Tento popis je nevyvážený, zejména systém GAMS měl být popsán podrobněji. V popisu Řešitele v Excelu autor neuvedl možnost použití funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ a opomenul zmínit možnost generování výsledkové zprávy. Použití zvolených systémů je ilustrováno na jednoduchém příkladu optimalizace výroby. K tomuto příkladu ovšem měl být doplněn matematický model, protože bez něj je zadávání daného problému do uvedených systémů hůře pochopitelné. V další části práce autor porovnává vybrané systémy na dvou optimalizačních problémech a provádí stručné hodnocení. Zde píše, že nevýhodou Řešitele v Excelu je to, že zadávání omezujících podmínek je nutné provádět postupně jednu po druhé. To ale není pravda, protože omezení stejného typu je možné zadat najednou.
Práce má dobrou úpravu a neobsahuje téměř žádné překlepy nebo gramatické chyby. Tabulky by měly být zarovnány na střed. Některé obrázky mají špatnou kvalitu a jejich popis není v souladu se šablonou. Citace v seznamu použité literatury nejsou v souladu s normou (příjmení všech autorů by měly být psána velkými písmeny).

Další připomínky:
Str. 5: V anglické verzi abstraktu měl být použit termín Solver místo Investigator.
Str. 22: Ve zkušební verzi systému LINGO je omezen počet nelineárních vzorců, nikoli proměnných. Přehled řešičů by měl obsahovat jak české tak anglické názvy a měl by být lépe uspořádán (kvadratický i kónický řešič jsou součástí bariérového).
Str. 32: Bylo by vhodnější prohodit obrázky 11 a 12.
Str. 33: Místo odkazu na kap. 6 by měl být odkaz na kap. 4.
Str. 36: Chybné odkazy na vzorce – (7.12), (7.13) místo (5.12), (5.13).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C