bakalářská práce

Využití 8x8 LED matice a MEMS senzoru pro propagační účely

Text práce 1.08 MB Příloha 2.08 MB

Autor práce: Ing. Jakub Středa

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Hlavním cílem této bakalářská práce je vytvoření ukázkové aplikace pro propagační účely. Jedná se o využití mikrokontroléru ATmega32A, MEMS snímače zrychlení a úhlové rychlosti a 8x8 LED matice s řadičem. Práce je v teoretické části zaměřena na charakteristiku použitých součástek, jejich vlastností a způsobu řízení. Následně se práce zabývá napájením, návrhem a výrobou desky plošných spojů pro mikrokontrolér a v poslední části práce je pozornost věnována softwaru mikrokontroléru a výrobě pouzdra.

Klíčová slova:

MEMS technologie, akcelerometr, gyroskop, řadič LED matice, mikrokontrolér, deska plošných spojů

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Hlavním cílem práce bylo vytvořit demonstrační úlohu pro prezentační účely, sloužící pro potřeby ústavu ÚAI a tento cíl byl beze zbytku splněn. Práce obsahuje popis použitých komponent a taktéž popis třech navržených režimů, které úloha obsahuje. Student musel prokázat znalost v oblasti programování mikrokontroléru a jeho periferií.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student se zabýval problematikou MEMS senzorů a s využitím 8x8 led matice měl vytvořit demonstrační úlohu. Že onou demonstrační úlohou bude hrací kostka se čtenář práce dozví až v jejím samém závěru. Rozdělení práce do jednotlivých kapitol na první pohled působí logicky, a však obsah kapitol je chaotickou změtí různých informací, které mnohdy nedávají v dané kapitole moc smysl. Například v kapitole věnující se senzoru MPU-6050 je část popisující samotnou MEMS technologii, což by dle mého názoru mělo být spíše v teoretickém rozboru. Stejně tak je v této kapitole velká část věnována technologii pouzder samotného čipu a jejich osazování na desky plošných spojů, ačkoliv měl student k dispozici již hotový modul osazený senzorem. Shrnutí celé problematiky akcelerometrů, gyroskopů a maticového led displeje do jedné kapitoly čítající rozsah jedné A4 nepovažuji za dostatečný. Většina popisované problematiky je popsána pouze obecně bez uvedení detailnějších popisů a vlastních závěrů. Na práci naopak oceňuji, že student musel provést vlastní návrh desky plošných spojů, provést její vyleptání a následné osazení, což nepatří mezi běžné činnosti studenta strojní fakulty. Následně provést návrh krabičky, zajistit její vytištění a nakonec sepsání obslužného programu a jeho odladění. Výsledný produkt je funkční a obsahuje kromě hrací kostky a i další dvě demonstrační úlohy. I přes výše popsané nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B