diplomová práce

Řídicí systém spalovacího systému EKOGEM

Text práce 2.95 MB

Autor práce: Ing. Petr Holešovský

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problémem automatického řízení kotle na tuhá paliva. Hlavním cílem práce je vytvořit řídicí systém pro spalovací systém EKOGEM. V práci je představen spalovací systém a k němu navržené řízení. Práce popisuje realizaci řídicího systému a prezentuje výsledky, na kterých ukazuje jeho přínos pro spalovací systém. Řídicí systém je realizován v prostředí NI LabVIEW.

Klíčová slova:

Spalovací systém, EKOGEM, teplovodní kotel, nastavení regulátoru, NI LabVIEW

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem řídícího a regulačního systému pro spalovací technologii EKOGEM. První část práce se zabývá stručnou rešerží spalování biomasy, měření potřebných provozních veličin a teorie řízení a regulace. Stěžejní část práce popisuje návrh řídícího systému, požadavky na řídící systém, popis použítého hardwaru a softwaru a základní regulační uzly. V závěru práce je vyhodnocena funkčnost řídícího programu při reálném provozu. Pozitivně lze ohodnotit, že se jedná o vývoj řízení pro reálnou aplikaci, jejichž výstupy budou použity v praxi, a že celý navržený systém byl ověřen v provozních podmínkách. Kvalitu práce snižuje horší kvalita grafického zpracování a některé formulační nepřesnosti.
Přesto předloženou diplomovou práci pokládám za přínosnou a kvalitní. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice, schopnost samostatného řešení inženýrského zadání a po získání potřebné praxe může být kvalitním odborníkem v daném oboru.
Práci celkově hodnotím známkou výborně/A a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A