bakalářská práce

Použití EtherCAT bus couplers ve vývojovém prostředí NI LabVIEW

Text práce 1.98 MB Příloha 441.8 kB

Autor práce: Ing. Filip Svoboda

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Tato práce se věnuje sběrnici EtherCAT a jejímu použití pomocí prostředí
NI LabVIEW. V první části je rozebrána teoretická část síťových prvků určených pro
automatizaci. Následuje popis sběrnice EtherCAT a jejích výhod. Dále je zde uvedeno,
jakým způsobem přistupuje NI LabVIEW k této sběrnici. Následně je zpracována
reálná aplikace na zadaném manipulátoru, řízená pomocí daného bus coupleru.
V poslední kapitole jsou rozebrány výsledky experimentu.

Klíčová slova:

EtherCAT, bus coupler, NI LabVIEW

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student ze začátku k řešení práce přistupoval aktivně a samostatně, v průběhu letního semestru jeho aktivita výrazně poklesla a proto zadaná problematika nebyla zpracována v rozsahu, jaký si zasluhuje.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá použitím EtherCAT bus coupleru ve vývojovém prostředí NI LabVIEW. V rešeršní části je rozepsáno o sběrnici EtherCAT. Následuje kapitola o podpoře rozhraní EtherCAT v NI LabVIEW, která popisuje jen nejvýznamnější body. V další části se student zabývá popisem aplikace pro poskytnutý bus coupler včetně rozboru programované části řešenou jako stavový automat. Součástí aplikace je také zpracování obrazu. Celá SW aplikace má definovanou hierarchii, která je ale popsaná nejasně.
Student úspěšně zprovoznil demonstrační aplikaci s využitím EtherCAT bus coupler a modulu NI Vision. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C