diplomová práce

Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu

Text práce 1.77 MB

Autor práce: Ing. Jiří Mejzlík

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné řešení je vybráno s ohledem na kompromis mezi oběma těmito klíčovými ukazateli.
Další část textu se zabývá výběrem vhodných pohonů manipulátoru a ostatních komponent celého elektrického zařízení. Následně je navrženo možné řešení automatizovaného řízení stroje včetně elektrického zapojení.

Klíčová slova:

Manipulátor, řízení, programovatelný automat, HMI, frekvenční měnič, lineární motor,
Profinet, distribuovaná jednotka, odměřovací systém, bezkontaktní odměřování polohy.

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Velmi kladně hodnotím, že zařízení navržené v rámci této práce bylo realizováno a je nasazeno do výroby.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložená práce měla v zadání vytýčených pět dílčích cílů. Tyto cíle jsou zpracovávány v jednotlivých kapitolách, ale ne v tom pořadí jak jsou v zadání. První cíl byl seznámení se s problematikou řízení jednoúčelových strojů. Toto obecnější pojednání o řízení jednoúčelových strojů není v práci uvedeno.
Druhým cílem práce bylo řešení problematiky vyhodnocení průhybu tyčových polotovarů a volba vhodných měřicích prvků. Tímto se student zabývá v kapitole dvě, kde je popsán současný stav měření a proveden návrh nového měřícího postupu. Tím tato kapitola končí a vhodné měřicí prvky dle navrženého postupu jsou probrány v kapitole 4.3.
Ve třetí kapitole je zpracován třetí cíl zadání volbou vhodného kinematického schématu manipulace s obrobkem. Jsou navrženy tři různé varianty, z nichž je nejvhodnější řešení vybíráno na základě doby měření a celkové ceny. Zde mi chybí rozvaha, jak se jednotlivá řešení projeví na celkové přesnosti měření, která zahrnuje přesnost měřicího řetězce, přesnost uchopení polotovaru, geometrickou přesnost vedení a další. Toto kritérium je dle mého názoru rozhodující.
Poslední dva cíle jsou zpracovány v kapitolách pět a šest. K těmto kapitolám nemám výhrady, protože řízení stroje je dle požadavků zákazníka postaveno na prvcích siemens.
Po grafické a stylistické stránce je práce dobrá s minimem překlepů. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C