diplomová práce

Detekce mimiky obličeje

Text práce 2.25 MB Příloha 7.07 MB

Autor práce: Ing. Roman Kozák

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro rozpoznávání výrazů obličeje. V úvodu práce je popsána problematika zpracování obrazu, především algoritmy, které jsou použity v dalších částech. Dále je věnována pozornost metodám detekce obličeje, zejména detektoru Viola-Jones. Poté následuje stručný popis základních obličejových výrazů, které budou aplikací rozpoznávány. Poslední dvě části se věnují samotnému návrhu a realizaci aplikace a zhodnocení výsledků.

Klíčová slova:

zpracování obrazu, strojové učení, počítačové vidění, detekce obličeje, mimika obličeje, C++, OpenCV

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu, konkrétně zpracováním obrazu obličeje. Na rozdíl od dnes již běžných aplikací na detekci obličeje, detekci úsměvu nebo identifikaci osob, je tématem zjištění psychického rozpoložení osoby na základě výrazu jejího obličeje. Autor v práci stručně popsal základní  teoretické aspekty nutné pro realizaci zadání, pro realizaci použil kombinaci vlastní programátorské práce a knihovnu OpenCV, jejíž použití bylo přímo požadováno zadáním. Možné využití podobných aplikací je velmi široké, např. v zábavním průmyslu, monitorování obsluhy náročných technologických procesů nebo v kriminalistice. Zadání považuji za zcela splněné, vzniklá aplikace je funční a dosahuje uspokojivých výsledků. Diplomant pracoval velmi samostatně, prokázal teoretické znalosti, schopnost tyto znalosti aplikovat a v neposlední řadě schopnost samostatné tvůrčí práce a značnou programátorskou dovednost na zcela profesionální úrovni. Diplomant svojí prací prokazuje, že během studia nabyl potřebné znalosti a dovednosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol včetně číslovaného úvodu a závěru. Kapitoly 2, 3 a 4 seznamují čtenáře se základní problematikou zpracování obrazu obličeje. Zřejmě proto, že autor ve vlastní aplikaci využívá knihovnu OpenCV, v níž jsou tyto metody již implementovány, přistoupil v této části práce k poněkud minimalistické populární formě výkladu.

Minimalistický trend lze nalézt i v kapitolách 5 a 6, kde se diplomant již zabývá návrhem a implementací vlastní aplikace. Tento trend mohl autor porušit např. rozšířením podkapitoly 6.6 o provedení experimentů zkoumajících vliv rozlišení použitých obrazových dat.

Z přiloženého zdrojového kódu plyne diplomantova znalost jazyka C++ a knihovny OpenCV. K práci však není přiložen spustitelný program ani trénovací množina (z licenčních důvodů). Vzhledem k tomu, že sestavení programu by vyžadovalo instalaci knihovny OpenCV a především získání odpovídající trénovací množiny by vyžadovalo absolvovat proces registrace, z časových důvodů nebyla funkčnost programu testována.

V práci se nachází minimum překlepů a nepřesností.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B