diplomová práce

Návrh software jednoúčelového stroje pro výrobní testy

Text práce 2.26 MB

Autor práce: Ing. Roman Janoušek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a realizace software pro řízení výrobního testování pneumatického proporcionálního ventilu Festo MPYE. Součástmi jednoúčelového testovacího zařízení jsou DAQ zařízení, snímače tlaku a elektricky ovládané pneumatické ventily.
V úvodu této práce jsou nastíněny cíle práce, následuje seznámení s jednoúčelovými montážními zařízeními, která jsou používána v praxi. Hlavní částí práce je analýza a řešení problematiky výrobního testu zadaného výrobku. Výsledkem této práce je navržený a realizovaný modulární software pro řízení výrobních testů zadaného výrobku, který lze snadno přizpůsobit na testování jiného výrobku. V závěru diplomové práce jsou zhodnoceny dosažené cíle práce.

Klíčová slova:

LabVIEW, DAQ, Jednoúčelové testovací zařízení, pneumatický ventil, návrh software.

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá problematikou testování ve výrobním procesu. Student popisuje přínos automatizace ve výrobním procesu, rozbor automatických linek a jednoúčelových prostředků. Kapitola věnovaná testování ve výrobně je poměrně stručná a to i přes obtížnou dostupnost informací v této oblasti.
Následně je pro zadaný výrobek provedena analýza obvykle testovaných vlastností a používaných snímačů. V této kapitole chybí metoda testování, která byla nakonec použita v práci, přestože se jedná o standardní metodu.
Šestá kapitola je věnována návrhu, realizaci a otestování modulárního softwaru pro testování pneumatických prvků. Z popisu realizovaného softwaru není zcela jasná funkcionalita některých částí a bez jeho přiložení nebylo možné ověřit funkcionalitu. Popis je navíc v některých bodech poměrně stručný.
V práci se vyskytují opakované nadbytečné popisy odkazování na další části. Další nedostatek je nízká kvalita některých obrázků (hlavně 2) a občasné překlepy.
Obecně je ale práce dobře zpracovaná a výsledky budou dobře využitelné v praxi.
Práce naplnila cíle zadání a doporučuji k obhajobě se zodpovězením otázek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B