bakalářská práce

Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém

Text práce 1.48 MB Příloha 375.79 kB

Autor práce: Bc. Jakub Krejzek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro docházkový systém. V první části popisuje dnešní moderní aplikace a základní informace o RFID technologii. Druhá praktická část se zabývá návrhem SQL databáze a vlastním návrhem docházkové aplikace. V poslední části práce popisuje návod k obsluze a návrh na možná vylepšení a rozšíření, který je popsán v závěru práce.

Klíčová slova:

RFID, Visual Studio, C#, SQL, SQL Server Management Studio, Docházkový systém

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce byl je návrh a realizace desktopové aplikace pro docházkový systém založený na využití zpracování dat z RFID tagů. Navržená aplikace je určena pro PC s operačním systémem z rodiny MS Windows. Toto PC musí být připojeno k systému, který umožňuje detekovat přístupové karty využívající RFID technologii.

Práce je věnována převážně rešerši podobných řešení a popisu mnoha různých technologií, bez kterých se sice dnes zcela jistě neobejdeme, ale k vlastní realizaci nejsou nezbytné, např. kapitola popisující AES šifrování. Zbytek práce je věnován pouze popisu záložek desktopové aplikace a na vlastní řešení tak nezůstalo mnoho prostoru.

Ne všechny obrázky jsou vhodné k publikování např. obrázky 13, 14 či 17 obsahující velmi malé texty. Stejně tak použité „screenshoty“ odkazující na osobní informace (obr. 12). Celkově práce obsahuje mnoho neformálních slovních obratů a stejně tak zvolené řádkování textu (1.5) se do technické práce nehodí.

I přes zmíněné formální nedostatky práce, bylo navržené řešení prakticky otestováno v modelových případech, takže praktické cíle práce lze považovat za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem desktopové aplikace pro docházkový systém založený na RFID technologii. První bod zadání, tzn. seznámení s aktuálně používanými docházkovými systémy využívající RFID, není příliš kvalitně zpracovaný. Chybí zde jakékoliv konkrétní příklady těchto systémů, které jsou dostupné na trhu, a zhodnocení jejich funkcí. U kapitoly jenž se zabývá samotnou RFID technologií, nejsou použity příliš aktuální údaje, například u pasivní RFID technologie uvádí autor dosah do osmi metrů. Již několik let však existují technologie, které umožňují pasivní RFID tag přečíst až na 15 metrů. Samotný popis praktického výstupu příliš nepopisuje, jak samotný vývoj probíhal, ale spíše nástroje které byly použity a posléze pouze funkci výsledné aplikace. V práci se vyskytuje poměrně velké množství pravopisných chyb. Po slohové stránce autor často používá nevhodné formulace a popis není příliš technický. Indexovaný obsah a jeho čísla stránek, neodpovídají skutečnosti, dokonce některé čísla kapitol chybí (např. kapitoly 2 a 4), nebo naopak přebývají (např. kapitoly 7 a 8). Autor také použil vyšší stupeň řádkování, než které je dle ÚAI povoleno. Celkově práce působí dojmem, že byla psána velmi narychlo. Hlavní cíle práce však byly splněny a proto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E