bakalářská práce

Metody 3D skenování objektů

Text práce 4.05 MB

Autor práce: Bc. Jan Čermák

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Tato práce se v první části zabývá rozdělením 3D skenerů, vysvětluje některé principy jejich fungování. V druhé části jsou podrobněji rozebrány některé metody, konkrétně jsou to 3D skenování za pomocí laserové technologie a 3D skenování využívající strukturované světlo. U obou těchto metod je popsán postup procesu měření a jsou srovnány některé komerčně dostupné skenery. V závěru jsou tyto dvě metody porovnány.

Klíčová slova:

3D, skenování, laser, strukturované světlo

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo vypracování rešerše popisující metody skenování 3D objektů.

Jedná se o spíše jednodušší práci rešeršního charakteru. V první části práce se autor věnuje rozdělení technologií používaných u 3D skenerů. V další části práce jsou popsány laserové skenery a 3D skenery využívající strukturovaného světla. Zástupci obou metod byli porovnáni podle určitých parametrů v rámci dané metody. Student bohužel nevyužil možnosti konzultací u vedoucího bakalářské práce. Z toho důvodu práce neobsahuje všechny nejpoužívanější metody 3D skenování objektů, což úroveň rešeršní práce značně snižuje.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol vypracovat rešerši popisující různé metody skenování 3D objektů. Práce patří svým rešeršním charakterem spíše do kategorie jednodušší bakalářské práce, což však nemění nic na faktu, že se jedná o kvalitně zpracovanou práci. Student vytvořil přehledný a ucelený přehled o současných metodách 3D skenování objektů. Členění práce je logické a obsahuje většinu metod. V práci bych uvítal větší důraz na teoretický popis principů jednotlivých metod a zároveň v práci postrádám některá řešení, která spadají do amatérského použití (například Kinect). Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B