bakalářská práce

Automatizace domácího mikropivovaru

Text práce 1.6 MB Příloha 198.87 kB

Autor práce: Ing. Pavel Širůček

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Práce pojednává o základech technologie výroby piva a surovinách pro výrobu piva potřebných, domácích mikropivovarech, základních postupech a principech užívaných v těchto pivovarech a jejich použití. Dále se věnuje konkrétnímu řešení zvoleného mikropivovaru, jeho návrhu, sestavení a automatizaci, včetně popisu řídícího softwaru. Zvolený mikropivovar je troj nádobový, k ohřevu je použit plynový hořák a přečerpávání zajišťuje čerpadlo. Jako řídící jednotka slouží programovatelný automat PLC LOGO!

Klíčová slova:

mikropivovar, LOGO!, pivo, vaření piva, ležák,  homebrewing, automatizace mikropivovaru

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace varného systému pro výrobu piva v domácích podmínkách a jeho kompletní automatizace zvoleným programovatelným automatem.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Student se seznámil s technologií výroby piva v domácích podmínkách a základními systémy k tomu potřebnými a používanými. Tomuto tématu věnoval první polovinu své práce a podrobněji rozepsal infuzní technologii, kterou se rozhodl pro výrobu piva použít. Poté realizoval domácí mikropivovar zaměřený na výrobu ležáku plzeňského typu a ten automatizoval. Pro řízení volil logickým modul LOGO! firmy Siemens. Automatizovaný mikropivovar otestoval a při provozu odladil. Výsledkem je automatické zařízení, které dokáže zdárně dokončit celý varný proces piva, až na několik činností vyžadujících lidskou obsluhu.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student se zabýval vlastním návrhem, sestavením a zautomatizováním domácího mikropivovaru. Student se v bakalářské práci seznámil s historií a principem vaření piva. Dále se seznámil s několika variantami vaření piva v domácích podmínkách. Následně vybral jednu, která nejvíce vyhovovala jeho potřebám. Další části práce se zabývají popisem vlastního řešení pivovaru a programu zajišťujícího samotnou automatizaci. Student se při sestavování pivovaru musel, kromě omezených finančních možností, potýkat také s řadou problémů. Zvláště pak oceňuji sestrojení vlastních plovákových senzorů.
Členění práce do jednotlivých kapitol je logické. Samotné práci lze snad jen vytknout větší množství pravopisných chyb ve shodě podmětu s přísudkem. Dále bych v práci uvítal větší množství fotek samotného řešení pivovaru. Samotnému provedení programu lze pouze vytknout nedbalé rozmístění jednotlivých prvků.
I přes tyto nedostatky se jedná o velice kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, která svým rozsahem patří mezi ty náročnější.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A