diplomová práce

Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky

Text práce 4.04 MB Příloha 1.25 MB

Autor práce: Ing. Filip Dalecký

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací části automatizovaného testovacího pracoviště pro výstupní testování elektronické řídicí jednotky při její samotné výrobě. Elektronická řídicí jednotka je vyráběna společností UNIS, a.s. a je použita jako řídicí a výkonová elektronika pro hydraulický agregát. V teoretické části se práce zabývá problematikou vývojem a automatickým testováním elektroniky v oblasti letectví. V praktické části je popsáno navrhované automatické testovací pracoviště a implementace testovacího softwaru za použití hardwarových i softwarových prostředků od společnosti National Instruments. Hlavními platformami pro tvorbu softwaru jsou LabVIEW a TestStand. Vytvořené testovací pracoviště je nakonec ověřeno otestováním několika řídicích jednotek.

Klíčová slova:

LabVIEW, TestStand, testovací pracoviště, automatické testování, elektronická řídicí jednotka

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Předkládaná práce pojednává o návrhu testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky.

Zadání práce považuji za obtížné už jen kvůli skutečnosti, že testované řídicí jednotky jsou určeny pro oblast letectví. Práce je rozdělena na část rešeršní a realizační. Dobře vypracovaná  první, rešeršní část, dala studentovi dostatečnou znalostní základnu pro splnění cílů práce. Návrh a realizaci testovacího pracoviště považuji za velmi dobré, což student popsal někdy až vyčerpávajícím způsobem v druhé části práce. Cíle práce považuji za splněné bezezbytku.

Chtěl bych vyzdvihnout skutečnost, že realizované pracoviště je ve firmě UNIS používáno.

Celkově považuji práci za vynikající a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se zabývá návrhem testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky. V úvodních kapitolách je provedena rešeršní studie pojednávající o teoretických aspektech dané problematiky. Dále pokračuje vlastní řešení popisující autorovu práci. Zde bych poukázal na absenci základní sady výrobních testů pro ověření funkce řídicí jednotky, která měla být vypracována dle zadání práce. Studen jistě tuto problematiku řešil, což je patrné z některých obrázků. Další výhrady bych měl k samotnému závěru práce, kde autor popisuje praktické ověření realizovaného testovacího pracoviště. Z testování řídicích desek neznámých parametrů nelze usuzovat, jestli testovací zařízení dokáže či nedokáže zachytit případné chybné nebo dobré kusy. Nebylo nijak ověřeno, že testovací zařízení pracuje správně.
Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni.
Samotná práce svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky na diplomovou práci. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B