bakalářská práce

MS Excel a Word Add-In pro načítání dat z databáze SQL serveru

Text práce 5.38 MB Příloha 1.25 MB

Autor práce: Ing. David Kamrla

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na realizaci Add-Inu v jazyce C# pro programy Microsoft Excel a Microsoft Word, jehož účelem je rychlý přístup do SQL databáze a vypisování přijatých výsledků do aktivního listu sešitu nebo dokumentu. Add-In zprostředkovává snadný přístup do Konferenční databáze Ústavu automatizace a informatiky pro obvyklé SQL dotazy. Add-In může být překonfigurován pro práci s jinou databází bez zásahu do zdrojového kódu.

Klíčová slova:

C#, .NET Framework, Add-In, MS Office, SQL.

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Práce studenta se zabývá návrhem a realizací Add-inu pro MS Excel a Word, jehož účelem je číst a zobrazovat data z databáze.

Rešeršní část práce je velmi stručná, čehož důsledkem jsou některé nepřesnosti.

Realizační část postrádá ucelenější návrh. Výsledný Add-in měl být určen jako uživatelsky přívětivý prostředek pro správu konferenčního systému, který byl vyvinut na pracovišti Ústavu automatizace a informatiky. Tento účel byl naplněn, nicméně výsledná implementace je poměrně nešťastná. Student pracoval přespříliš samostatně, což se bohužel odrazilo ve výsledném řešení. Použité metody považuji za adekvátní, nicméně ve zdrojovém kódu lze nalézt několik nestandardních konstrukcí.

Na základě uvedeného práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C - dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor předkládá využití jazyka C# s popisem vhodných instrumentů pro MS WORD. Práce postrádá strukturní popis jazyka SQL a jeho využití pro vybrané řešení.
V závěru autor uvádí, že pro výsledky své práce /MS Excel a Word Add-In/ použil jazyk C# 4.0. Práci by prospělo zpracovat porovnání stávajícího stavu s výhodami, uvedenými v této práci, formou tabulky v příloze.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D