bakalářská práce

Mobilní aplikace pro vzdálenou obsluhu fotografických zařízení

Text práce 2.71 MB Příloha 3.37 MB

Autor práce: Ing. Luca Winter

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Práca sa zaoberá návrhom mobilnej aplikácie na mobilné zariadenia fungujúce na platforme iOS. Účelom aplikácie bude ovládanie fotografických zariadení na diaľku s možnosťou kontroly aktuálneho stavu. Popisuje aktuálne dostupné riešenia a popis navrhovaného zdrojového kódu realizovanej aplikácie.

Klíčová slova:

objective-C, iOS, MVC, Arduino,  časozber, fotografia, Bluetooth,  vzdialená obsluha

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Práce studenta pojednává o návrhu a realizaci aplikace pro vzdálenou obsluhu fotografických zařízení.

Student pracoval samostatně a iniciativně. Cíle práce považuji za splněné. Práce je poměrně přehledná a dobře uspořádaná, a i přes občasné překlepy a chyby je dobře čitelná.

Malé nedostatky lze najít ve zdrojovém kódu aplikace, které ale nemají vliv na funkčnost celého řešení.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocení A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student předložil v požadovaném rozsahu zpracované téma pro využití foto zařízení s dálkovou obsluhou, přičemž úvodem popsal stávající systémy.
Jako malý nedostatek spatřuji zmínku o využití předložené realizace v nočním čase.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B