bakalářská práce

Měření průtoku kapaliny

Text práce 2.12 MB

Autor práce: Ing. Michal Bilý

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující praktické měření průtoku.

Klíčová slova:

Průtok, měření průtoku kapaliny, průtokoměry.

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student měl nelehký úkol, skloubit možnosti praktické demonstrace měření průtoku vody s konkrétními přístroji, které věnovala firma Kobold. Tento problém se mu podařilo vcelku dobře zvládnout, zejména díky porovnání výsledného průtoku s dalším nezávislým vodoměrem. Pracoviště je tak použitelné v praktické laboratorní výuce, zejména pro demonstraci různých metod měření průtoku.
Bohužel si ne zcela optimálně rozvrhl čas na svém projektu, což se odráží zejména na celkové kvalitě předloženého textu a závěrech realizovaných měření. Na hlubší analýzy již asi nezbyl dostatek času a mnohé popisy i vyvozené závěry nejsou jednoznačné a někdy působí až zmatečně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou měření průtoku a následně je realizována laboratorní úloha. V teoretické části práce postrádám kapitolu o snímačích pro sledování průtoku tzv. indikátory průtoků a to z toho důvodu, že je to součástí bodu zadání a také proto, že se takový indikátor objevuje i v praktické části. Následně kapitola o realizaci modelu obsahuje nepřesnosti a nejasností, na které budou zaměřeny mé dotazy a taktéž je nejasný princip měření (např. jak a čím byl zaznamenáván čas).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D