diplomová práce

Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů

Text práce 2.36 MB

Autor práce: Ing. Vojtěch Gofroň

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům použitelným pro jednotlivé druhy měření a hardwaru pro sběr dat. Poslední teoretickou částí je výběr metod použitelných v oblasti analýzy měřených signálů a vibrační diagnostiky. Praktická část práce zahrnuje měření pohybu hřídele a krouticího momentu provedená na laboratorních přípravcích a měření vibrací provedené na reálné strojní soustavě. Každé měření je doplněno analýzou naměřených dat a vyhodnocením.

Klíčová slova:

Pohyb hřídele, vibrace, krouticí moment, úhlová rychlost, sběr dat, analýza signálů

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Faktor, který nebyl student schopen ovlivnit, a který se na náplni práce se projevuje, byla zpoždění v dostupnosti zařízení, na kterých byla měření prováděna. Tato zpoždění vedla k tomu, že některá měření byla prováděna na laboratorních zařízeních, jejichž parametry se výrazně liší od parametrů zařízení, pro která bylo zadání napsáno.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dynamických vlastností rotujících částí strojů. V práci jsou detailně popsány snímače a zpracování naměřeného signálu, avšak mi v práci chybí větší prostor pro analýzu dynamických vlastností. Celkově jsou body zadání splněny. K postupu a rozsahu řešení mám však své výtky. Zcela chybí dynamická analýza a souvislosti mezi otáčkami, kroutícím momentem a vibracemi základny. Mohly být i analyzovány příčiny vzniku vibrací. Tímto je i limitován vlastní přínos diplomanta, který se soustředil jen na vyhodnocení jednotlivých měření bez vlastní analýzy a hledání souvislostí v dynamice strojů s rotujícími součástmi. Práce je místy nevhodně logicky uspořádaná, např. měření znázornění obr. 14 je zcela nevhodně umístěno do dané kapitoly. Zcela nevhodná je práce s citacemi, kdy student citace v textu zcela ignoruje a umisťuje citaci za odstavec či za kapitolu bez zjevných souvislostí v textu. Tato práce z citacemi je v technické i vědecké práci zcela nedostatečná.
Celkově je práce na průměrné úrovni, ale i přes uvedené výtky student prokázal svoje inženýrské schopnosti a splnil stanovené cíle diplomové práce. Především výsledky měření vibrací jsou užitečné pro výrobce dané převodovky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C