diplomová práce

Řízení modelu linky SMC MAP 205

Text práce 5.82 MB Příloha 1 MB

Autor práce: Ing. Martin Ďuriš

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Práca sa venuje opisu modelu pneumatickej linky od firmy SMC a jej oživovaniu. Úlohou linky je zložiť a rozložiť zostavu 4 častí s~možnosťou prepínania medzi automatickým a manuálnym režimom. Riadiaca jednotka použitá na riadenie linky je programovateľný automat Phoenix Contact ILC 150 ETH. Riadiaci program sa skladá z~viacerých podprogramov, ktoré zabezpečujú rôznu funkcionalitu. Riadiaci program je doplnený o~vizualizáciu, ktorá bola vytvorená v~programe Control Web. Vizualizácia umožňuje okrem zobrazovania aktuálneho stavu aj ovládať jednotlivé pneumatické pohony linky.
Komunikáciu medzi vizualizáciou bežiacou na PC a PLC zabezpečuje bluetooth modul a OPC server.

Klíčová slova:

PLC, SMC MAP 205

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem diplomové práce byla realizace programu do PLC Phoenix Contact ILC 150 ETH pro řízení modelu linky SMC MAP 205. Dalším cílem bylo vytvořit vizualizaci v prostředí Control Web nebo jiném SCADA systému.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace programového vybavení. Diplomant se nejdříve seznámil s didaktickými pneumatickými manipulačními systémy řady SMC MAP-200 a s programovatelnými automaty Phoenix Contact ILC 150 ETH. Následně provedl instalaci PLC na DIN lištu manipulátoru a jeho propojení s vstupně/výstupní svorkovnicí modelu. Největší část práce se student věnoval realizaci programu pro řízení modelu v prostředí PC Worx. Vizualizaci realizoval v prostředí Control Web verze 6.1. Komunikace mezi PLC a vizualizací probíhala pomocí OPC serveru. Funkčnost programu byla demonstrována a model byl nasazen v letním semestru do výuky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Zadání diplomové práce je středně náročné. V práci chybí informace o předchozím řešení řízení linky a v jaké míře se dalo použít pro nové řízení.
Dokladem správnosti řešení je funkčnost navrženého řízení a monitorování činností modelu linky, což by diplomant měl komisi dokázat např. videozáznamem montážní činnosti. Vyvinuté uživatelské programové prostředí je poměrně členité a přehlednosti by přispělo též zpracování vývojovým diagramem.
Práce svědčí o velmi dobrých schopnostech diplomanta řešit praktické automatizační úlohy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B