diplomová práce

Hobby CNC frézka

Text práce 1.84 MB

Autor práce: Ing. Jiří Pospíšil

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce slouží jako experimentální ověření 3D návrhu hobby CNC frézky
za použití dílů vytisknutých na 3D tiskárně z materiálu ABS. Práce je pojata jako úvod širší
veřejnosti do problematiky CNC frézek a 3D tisku a následně jako návod ke konstrukci vlastní
frézky. Důraz byl kladen na co nejnižší cenu při zachování dostatečné přesnosti a dostupnost
dílů.

Klíčová slova:

CNC, frézka, Arduino, 3D tisk, hobby, GRBL

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem diplomové práce byl návrh a realizace nízkonákladové hobby CNC frézky, která by byla snadno použitelná modelářskou komunitou. Požadavkem byla možnost obrábění překližky do tloušťky 10mm.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace mechanických částí. Diplomant navrhl 3D model hobby CNC frézky, který kombinuje hliníkové profily a části tisknutelné na 3D tiskárně. Při navrhování tisknutelných dílů byl kladen důraz na limity široce dostupných tiskáren a tendence deformování velkých výrobků při tisku. Cílové parametry velikosti a přesnosti byly splněny bez výhrad. Použitím CAM softwaru a firmwaru frézky, který je dostupný zdarma včetně zdrojových kódů, bylo docíleno nízkých pořizovacích nákladů s možností úpravy softwarového vybavení dle vlastních požadavků. Funkčnost navržené a realizované CNC frézky byla ověřena na různých materiálech.

Cíle diplomové práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a především realizací nízkonákladové CNC frézky. Po teoretické části popisu problematiky následuje praktická část s detailním popisem a postupem výroby frézky. Student musel prokázat znalosti hned v několika oborech jako je návrh konstrukce, návrh elektroniky a programování. Práce se ovšem nevyvarovala pravopisným chybám či překlepům. Dále je použit totožný obr. 8 a 16, na str. 50 je odkaz na špatné obrázky (44 a 22) a na str. 56 je odkaz na obrázek „xy“.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B