bakalářská práce

Návrh řízení bezkartáčových DC motorů v prostředí Matlab/Simulink nebo LabView

Text práce 714.02 kB Příloha 2.27 kB

Autor práce: Ing. Marek Svozílek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Mourad Karakhalil

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Ve své práci se budu zabývat modelem PI a PID regulátoru na BLDC motorech. Ze začátku vás seznámím s DC motory a jejich matematickým modelem. Posléze se zaměřím na BLDC motory a na jejich matematický model. Matematické modely jsou používány na BLDC motorech s použitím PI a PID regulátorů. K sestrojení těchto modelů je používán Matlab / Simulink. Po naprogramování modelů následuje jejich porovnání, ze kterého je patrné, že je nejlepší používat PID regulátor.

Klíčová slova:

BLDC (Bezkartáčové stejnosměrné), PID ( Proporcionální Integrační a Derivační), Matlab, Ziegler-Nichols

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Mourad Karakhalil

dobře udělal a mám nějakou otázku, mohl byste prosím dát nám trochu vysvětlení o:
1. Jaké byly hlavní důvody k použití BLDC, nezmínil jste se, kde se dají použít Bezkartáčové motory. Jejich praktické využití a aplikace? a mohl byste ho trochu specifikovat?

2. Jaký je rozdíl mezi BLDC motor aDC motor?

3. Ve své práci jste používal metodu Ziegler-Nichols, znáte i jiné metody ?
Vyberte si jednu z těchto metod, a popište nám postup řešení.
se srdečným pozdravem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma řízení stejnosměrných motorů s využitím PI a PID regulátoru. Student se na z počátku věnuje teoretickému popisu DC a bezkartáčových DC motorů a zároveň u každého uvádí odvození matematického modelu. Každá z těchto kapitol obsahuje velké množství vzorců, a však bez uvedení jediného citovaného zdroje. V části věnované aplikování těchto modelů v Matlabu obsahuje práce velké množství grafů, z jejichž názvů, případně popisů, není zřejmé co znázorňují. Vlastní zhodnocení a vyvození výsledků na základě uvedených grafů v práci chybí. Dále není například jasné co je regulovanou veličinou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D