bakalářská práce

Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS

Text práce 1.4 MB

Autor práce: Ing. Michal Cupák

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Oponent: Dr. Ing. Petr Peringer

Abstrakt:

Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé moduly knihovny řeší dílčí problémy při práci s geografickými daty. Lze je také propojovat do větších celků a tak dosáhnout komplexnějších řešení problémů. Centrální koncepce projektu a žurnálovacího systému umožňuje rozšiřitelnost knihovny o nové moduly. Implementovaná sada modulů zpracovává vstupní data dodaná dodavateli a převádí je do struktury geografických dat v ArcGIS. Tento převod dat je v této práci názorně předveden.

Klíčová slova:

Management podpůrných systémů, správa budov, informační modelování budov, pasport, geografický informační systém, ArcGIS, žurnálovací systém

Termín obhajoby

16.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Informační technologie (BIT)

Posudek vedoucího
Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Posudek oponenta
Dr. Ing. Petr Peringer