diplomová práce

Virtuální svět

Text práce 791.89 kB

Autor práce: Ing. Daniel Balcárek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a
herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového
rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části se práce věnuje historii žánrů a procesu
vývoje počítačových her. Ve druhé části je popsán engine Unity3D s důrazem na Unity3D
networking. Ve třetí části jsou popsány nástroje použité při realizaci práce a návrh herního
serveru, včetně knihoven pro jeho využívání. Poslední kapitola popisuje nejdůležitější třídy
realizované aplikace.

Klíčová slova:

Photon framework, Unity3D, Herní server, Tvorba PC her

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce je částí interního projektu na ÚAI, jehož cílem je realizace profesionálně zpracované počítačové hry odehrávající se v modelu areálu FSI. Konkrétně v tomto případě měl autor za úkol realizovat herní server. Předpokládá se, že v příštím roce na tuto a související práce budou navazovat další diplomanti.
Diplomant pracoval velmi samostatně, současně prokázal i schopnost koordinace s jinými diplomanty, kteří vyvíjeli další části tohoto projektu, a také schopnost navázat na některé přípravné práce, které byly v tomto tématu prováděny v předchozích letech. Zadání považuji za splněné, předpokládaných cílů bylo dosaženo, výsledky jsou slibné a budou bezprostředně využity v další etapě vývoje hry. Autor osvědčil solidní teoretické znalosti, schopnost teoretické poznatky prakticky aplikovat, orientaci v dané problematice, schopnost zvládnout nové technologie a značnou programátorskou dovednost.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce je zaměřena na realizaci herního serveru a knihoven pro klientskou část počítačové hry určené pro více hráčů. Jedná se o jednu ze tří částí realizace kompletní hry. Na úvod práce je stručně popsána problematika tvorby počítačových her. Dále je popsán herní engine Unity3D, který byl v zadání pro tvorbu hry určen. S ohledem na použitý engine byly zvoleny další nástroje potřebné k realizaci síťové komunikace mezi serverem a klienty. Na straně herního serveru byl také použit databázový server, pro ukládání informací o hráčích a postavách hry. Poslední kapitola je věnována popisu vlastní realizace komunikace mezi serverem a klienty.

Formální stránka práce je dobrá. V práci nejsou jednotně používány pojmy, např. game design (někdy dohromady, někdy zvlášť). V textu jsou nevhodně uvedeny české (přeložené) názvy metod, které jsou na obrázcích uvedeny anglicky. Často se vyskytují chyby v interpunkci. Vložené ukázky kódu aplikace jsou vhodně odlišeny, ale při zalomení delších řádků jsou nepřehledné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B