diplomová práce

Virtuální svět

Text práce 3.05 MB

Autor práce: Ing. Jakub Hamal

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Obsahem této práce je přiblížení problematiky procesu tvorby počítačových her a představení herního enginu Unity3D. Získané poznatky jsou poté uplatněny při vytvoření ukázkové aplikace pro PC. První část práce je věnována procesu tvorby počítačových her, ve druhé části je popsán engine Unity3D spolu s ostatním softwarem, použitým při vytváření aplikace. Poslední část práce se zabývá popisem vytvoření aplikace s využitím technik z předešlých kapitol. 

Klíčová slova:

Unity3D, script, hráč, UI, virtuální svět, prostředí, postava

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce je částí interního projektu na ÚAI, jehož cílem je realizace profesionálně zpracované počítačové hry odehrávající se v modelu areálu FSI. Konkrétně v tomto případě měl autor za úkol zvládnout technologii modelování virtuálního světa a připravit model areálu FSI. Předpokládá se, že v příštím roce na tuto a související práce budou navazovat další diplomanti.
Diplomant pracoval velmi samostatně, současně prokázal i schopnost koordinace s jinými diplomanty, kteří vyvíjeli další části tohoto projektu, a také schopnost navázat na některé přípravné práce, které byly v tomto tématu prováděny v předchozích letech. Zadání považuji za splněné, předpokládaných cílů bylo dosaženo, výsledky jsou slibné a budou bezprostředně využity v další etapě vývoje hry. Autor osvědčil solidní teoretické znalosti, schopnost teoretické poznatky prakticky aplikovat, orientaci v dané problematice, schopnost zvládnout nové technologie a značnou programátorskou dovednost.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Cílem předložené práce bylo vytvoření herního světa pro počítačovou hru, určenou pro více hráčů. Jedná se o jednu ze tří částí realizace kompletní hry. V zadání bylo předepsáno užití herního engine Unity3D. Počáteční kapitola je věnována problematice počítačovou her, jsou zde uvedeny základní kategorie her a popsán průběh tvorby počítačové hry. Další kapitola popisuje herní engine Unity3D a další použité programové vybavení. Část kapitoly je věnována popisu užití uvedených nástrojů. Následující část práce obsahuje popis návrhu a tvorby uživatelského rozhraní a virtuálního světa hry. Je zde popsán jejich vzhled a chování, které je vhodně ilustrováno ukázkami kódu.

Formální stránka práce je dobrá. Anglický abstrakt obsahuje větší množství chyb a překlepů. V celé práci je značný výskyt chyb v interpunkci. Obrázky jsou nedostatečně odsazeny od okolního textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B