bakalářská práce

Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC

Text práce 5.97 MB Příloha 11.71 MB

Autor práce: Ing. Petr Mareček

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Lukáš Knispel

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění
barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče
kuliček a presentuje typy programovacích jazyků. Praktická část popisuje konstrukci mechanismu
vytvořenou v programu Autodesk Inventor a řešení elektronických prvků, obvodu. Na závěr
seznamuje čtenáře se základy programování v jazyce ANSI C a programem Bernecker&Rainer
Automation Studio.

Klíčová slova:

PLC, senzor barvy, servomotor, optozávora, Automation Studio, stavový diagram.

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Lukáš Knispel

Velice kvalitní a zdařilá bakalářská práce zaměřená na aplikaci PLC pro řízení vlastní konstrukce modelu manipulátoru třídícího kuličky. Řešení je primárně určeno pro edukační a prezentační účely. Sestavení mechanizmu manipulátoru i celkové elektrické zapojení jsou provedeny precizně a robustně, na profesionální úrovni. Řešení je snadno modifikovatelné, s vyvedením na praktickou svorkovnici. Implementace řízení a stavového automatu v jazyce C je provedena přehledně a řádně okomentována. Textová část adekvátně doplňuje samotnou realizaci, je navíc doplněna o kompletní výkresovou dokumentaci manipulátoru i plošného spoje včetně osazení součástek. Práce jednoznačně splnila rozsáhlé cíle zadání. Bakalář prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti. S plnou vahou se dá konstatovat, že tato práce je po vhodném tematickém rozšíření obhájitelná jako diplomová práce. Předloženou BP hodnotím A / výborně a jednoznačně doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Závěrečná práce Petra Marečka měla v podstatě za cíl návrh a realizaci modelu vhodného k výuce i prezentaci průmyslové technologie B&R Automation, která je využívána ve výuce předmětu vyšší formy řízení (magisterský předmět). Vzhledem ke skutečnosti, že práce vznikala v laboratoři AI kterou vedu, mohu zodpovědně prohlásit, že student se dané tématice věnoval s maximálním nasazením a v průběhu řešení byl konfrontován s řadou drobných problémů, které sám nebo s pomocí týmu laboratoře vždy překonal. V práci je v tomto duchu prezentován už jen bezproblémový výsledek, za kterým je však "mnoho dlouhých školních večerů" práce. Protože obraz a tím spíše video řekne víc než tisíc slov, doporučuji předvedení vlastní práce, nebo minimálně shlédnutí prezentace, kterou autor na podporu svého díla rovněž vytvořil. Otázka využitelnosti je v tomto případě zřejmá a netřeba ji komentovat. Práci považuji v doméně obecného bakalářského studia za nadstandardní, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: A