bakalářská práce

Metrologické charakteristiky teploměrů

Text práce 1.84 MB Příloha 555.54 kB

Autor práce: Bc. Libor Káhn

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá měřením dynamických charakteristik teploměrů a návrhem pracoviště, které by v budoucnu mohlo být využito místo stávajícího pracoviště, které využívá již zastaralou technologii.

Klíčová slova:

Teplota, teploměry, měření teploty, dynamické charakteristiky, 3890D

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Základní požadavky zadání práce splnila. Bohužel si student nedokázal lépe zorganizovat postup prací a mnohdy se snažil pracovat až příliš samostatně. Závěrečná zhodnocení, popřípadě úpravy pro využití výsledků k názorné výuce již nedostaly potřebný prostor, který by si práce zasloužila.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Předložená práce se zabývá měřením dynamických vlastností elektrických teploměrů. Jako měřicí přístroj je využit multimetr s možností připojení k PC. Práce obsahuje kromě teoretické části také popis požitého přístroje a popis vlastní aplikace (zdrojové kódy jsou součástí práce). Kapitole o vlastní aplikaci mohla být věnována větší pozornost, jako příklad uvádím, že z práce není jasné jaké přepočtové vztahy (odpor vs. teplota) jsou v aplikaci použity. Dále vytýkám naprosto nedostatečné používání citací a to nejen u obrázků, ale i celých kapitol. Jako příklad uvádím kapitolu „4.4.1 USB“, která neobsahuje ani jeden odkaz na externí zdroj. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D