diplomová práce

Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW

Hlavní dokument 2.77 MB

FPdiplomová práceStudent: Ing. Tomáš RyglAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, konkrétně marketingové komunikace. Analyzuje současnou situaci pomocí vybraných analýz obecného okolí, oborového okolí a marketingového mixu, kde srovnává poznatky teoretické se skutečností. Zjištěné poznatky jsou stěžejní pro navržení nové marketingové komunikace, která si klade za cíl zvýšení návštěvnosti.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Řízení a ekonomika podniku (MGR-ŘEP)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

Jde o dobře a systematicky zpracovanou práci na velmi dobré odborné úrovni. Kromě zpracovaných analýz s dobře formulovanými závěry oceňuji především systematicky projektově zpracované návrhy s přímou využitelností v praxi. Reálné dopady návrhů jsou v práci navíc doloženy dosavadní zkušeností a částečnými výsledky realizace.

Otázka k obhajobě:
Které předpoklady považujete za nezbytné pro zajištění udržitelné ziskovosti srovnatelně koncipovaných regionálních informačních portálů?

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Hodnocení oponenta
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Práce je zpracována na odpovídající úrovni a vyhovuje všem požadavkům tak, aby mohla být předložena k obhajobě. Mám jen drobnou poznámku: v kapitole 4.2.4 - SWOT analýza na str. 59 jsou místo příležitostí uváděny strategie a opatření. Pozitivně hodnotím, že autor své návrhy ověřil a dokládá je hodnověrným způsobem (např. na str. 80).

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B

Cíle, kterých má být dosaženo

Připravit návrhy opatření, které povedou ke zvýšit povědomí o projektu Třebíč NOW a vyšší návštěvnosti portálu.

Literatura

JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.
KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Klíčová slova

Marketing, marketingová komunikace, SWOT analýza, marketingový mix, komunikační mix.

Charakteristika problematiky úkolu

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy