diplomová práce

Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW

Text práce 2.77 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Rygl

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, konkrétně marketingové komunikace. Analyzuje současnou situaci pomocí vybraných analýz obecného okolí, oborového okolí a marketingového mixu, kde srovnává poznatky teoretické se skutečností. Zjištěné poznatky jsou stěžejní pro navržení nové marketingové komunikace, která si klade za cíl zvýšení návštěvnosti.

Klíčová slova:

Marketing, marketingová komunikace, SWOT analýza, marketingový mix, komunikační mix.

Termín obhajoby

16.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

otázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - změna obchodního zákoníku - vliv na projekt - odpovězeno doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - udržitelnost projektu, příjmy a výdaje - odpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - návrh na stužkovací ples - přiblížení návrhu - odpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (MGR)

Studijní obor

Řízení a ekonomika podniku (MGR-ŘEP)

Složení komise

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)

Jde o dobře a systematicky zpracovanou práci na velmi dobré odborné úrovni. Kromě zpracovaných analýz s dobře formulovanými závěry oceňuji především systematicky projektově zpracované návrhy s přímou využitelností v praxi. Reálné dopady návrhů jsou v práci navíc doloženy dosavadní zkušeností a částečnými výsledky realizace.

Otázka k obhajobě:
Které předpoklady považujete za nezbytné pro zajištění udržitelné ziskovosti srovnatelně koncipovaných regionálních informačních portálů?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Práce je zpracována na odpovídající úrovni a vyhovuje všem požadavkům tak, aby mohla být předložena k obhajobě. Mám jen drobnou poznámku: v kapitole 4.2.4 - SWOT analýza na str. 59 jsou místo příležitostí uváděny strategie a opatření. Pozitivně hodnotím, že autor své návrhy ověřil a dokládá je hodnověrným způsobem (např. na str. 80).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B

Známka navržená oponentem: A