bakalářská práce

Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech

Text práce 1.66 MB

Autor práce: Ing. Ota Sýkora

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Ildikó Ficza, Ph.D.

Oponent: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný popis numerické metody používané pro tuto problematiku. Následující část obsahuje teoretický úvod do grafických uživatelských prostředí a dále se věnuje vývoji samotné aplikace v prostředí Qt Creator.

Klíčová slova:

elastohydrodynamické mazání, multigrid metoda, uživatelské prostředí, Qt Creator

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ildikó Ficza, Ph.D.

Predložená bakalárska práca sa venuje návrhu rozhrania pre simulácie dejov v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktoch. Medzi ciele práce patril aj štúdium problematiky EHD mazania a jeho modelovania pomocou numerických metód. Študent popísal v práci najdôležitejšie charakteristiky matematického modelu EHD a použitú numerickú metódu na vynikajúcej úrovni. Ďalej sa zaoberá už samotnou tvorbou rozhrania. Táto časť práce je slabšia. Výsledná aplikácia splňuje základné požiadavky a uľahčuje zadávanie veľkého počtu vstupných parametrov. Študent bol počas riešenia práce samostatný a aktívny. Prácu doporučujem k obhajobe s celkovým hodnotením C (dobre).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Předložená bakalářská práce popisuje projekt tvorby grafického uživatelského rozhraní, vytvářeného k výpočetním nástrojům pro simulaci rozložení tlaku a deformace během průchodu nerovnosti v elastohydrodynamicky mazaném (EHL) kontaktu, které jsou předmětem disertační práce vedoucí bakalářského projektu.

Práce obsahuje jen zanedbatelné množství překlepů, gramatických a stylistických chyb. Z typografického hlediska považuji použité dvouúrovňové číslování ilustrací a místy až 3 úrovně osnovy u takto stručné práce za zbytečné.

K rešeršním kapitolám 2 a 3, stručně shrnujícím multi-grid numerické metody pro modelování chování EHL kontaktů používané vedoucí práce nemám faktické výhrady.

Na kvalitní začátek bohužel nenavazují (zadáním nevyžadované) kapitoly 4 a 5, zkratkovitě a s faktickými chybami rešeršující historický vývoj grafických uživatelských rozhraní a nástrojů pro vývoj aplikací pro operační systém Microsoft Windows. Namátkou: Smalltalk nevznikl v rámci projektu oN-Line-System Douglase Engelbarta, GUI systémů firem Apple a Microsoft nebyla naprogramována v jazyce SmallTalk, jazyky z rodiny .NET už déle než dekádu nejsou "alternativami" pro Microsoft Visual Studio, atd.

Vágní odůvodnění volby frameworku Qt a vývojového prostředí Qt Creator nepovažuji za šťastné, už proto že předložená aplikace je nefunkční bez systému Matlab, obsahujícího sadu nástrojů "GUI Builder" se srovnatelnou funkčností.

Kapitola 6 "Návrh a tvorba aplikace" (a zejména části 6.1.1 a 6.1.2) je pak spíš ukázkou nepochopení a ignorování zásad tvorby grafických uživatelských rozhraní: Aplikační menu v jediné skupině nazvané "File" obsluhuje pouhé 3 aplikační události - ovšem na celkem čtyřech úrovních vnoření. Výchozí plocha aplikace (zde nazývaná "Centrální widget") pak v prostoru s fixní velikostí obsahuje: 3 tlačítka duplikující stejné 3 události v menu, nefunkční statickou ilustraci a 3 propagační ikony. Vstupní formuláře tuto grafiku překryjí bez možnosti návratu. Pro daný dialog by byla přímočařejší a srozumitelnější implementace například formou trojice záložek s příslušnými formuláři.

Z dalšího textu není zcela jasné, že výpočty jsou s použitím třídy QThread spouštěny jen jako externí konzolové aplikace (v práci je zmiňován jen skript zkompilovaný nástrojem MATLAB Compiler 4.18) - a kdo je jejich autorkou.

Přiložená aplikace by na základě formulářových vstupů měla spustit jednu ze tří variant výpočtu, nicméně mimo osobní počítač zadavatelky se mi z důvodu různých chybových hlášení nepodařilo dokončit ani jeden z výpočtů,  a to i přes tvrzení autora že "Adresář obsahuje všechny potřebné knihovny ke spuštění".

Externě spouštěné skripty provádějí výpočty a zobrazují grafy v samostatně běžícím programu Matlab, prezentované "uživatelské prostředí" s výsledky nijak nepracuje. Dle mého názoru tedy autorem obhajovanou aplikaci není možné klasifikovat jako "grafické prostředí", ale jen jako výše zmíněnou trojici formulářů  pro zadávání parametrů externě spouštěným programům další strany.

Vzhledem k výše uvedenému je naplnění požadavku aby předložené řešení bylo „implementovatelné do robustnější aplikace, která bude zajišťovat simulaci dějů s povrchovými nerovnostmi v kontaktech“ značně pochybné.

V kontextu oboru "Aplikovaná informatika a řízení" proto předloženou práci hodnotím jen jako Dostatečnou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E