diplomová práce

Ganttovy diagramy

Text práce 2.12 MB Příloha 892.21 kB

Autor práce: Ing. Martin Kantar

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

Oponent: Ing. Ivana Hromková, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce je zaměřená na Ganttovy diagramy. Především na jejich využití ve výrobních procesech, jako je plánování a rozvrh výroby. Obsahuje úvod, vysvětlující co to jsou Ganttovy diagramy, k čemu slouží a jaký je jejich princip. Diplomová práce dále obsahuje analýzu a programové možnosti realizace Ganttových diagramů za využití OOP. Programovou a teoretickou analýzu jednotlivých funkcí, které jsou charakteristické pro Ganttovy diagramy, včetně jejich vnitřní logiky a programové implementace. Tyto naprogramované charakteristické funkce Ganttových diagramů jsou zkomponovány ve formě DLL knihovny, která nabízí jednoduchou realizaci Ganttových diagramů. Pomocí této svojí knihovny je dále realizován celý software pro řízení výroby. K práci je přiložen na DVD kromě vytvořené DLL knihovny i samotný software s detailními popisy jednotlivých částí zdrojového kódu.

Klíčová slova:

Ganttovy diagramy, řízení výroby, DLL knihovna, OOP, C#.

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Teoretická část práce by mohla být rozpracovaná podrobněji. Programové vybavení vyžadovalo hodně úsilí a není úplně dokončeno (jedná se o komplikovaný, programátorský úkol). Doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Student se v diplomové práci na téma "Ganttovy diagramy" zabývá využitím Ganttových diagramů  pro  plánování a rozvrhování výroby. První část práce obsahuje teorii týkající se Ganttových diagramů a metodu CPM a PERT. Student se zaměřil na analýzu a programové možnosti realizace Ganttových diagramů za využití OOP. Student naprogramoval charakteristické funkce Ganttových diagramů pomocí DLL knihovny.
I přes studentův vlastní přínos k práci v podobě naprogramování knihovny Ganttových diagramů obsahuje diplomová práce značné nedostatky. Po formální stránce zcela postrádám seznam obrázků. Literární podklady v počtu 7 odkazů se mi jeví jako nedostatečné. Práce obsahuje gramatické nedostatky a vágní formulace, jako například: "Při zobrazení spojitosti je patrné, že mezi jednotlivými spojenými procesy existuje nějaká výrobní „vyšší moc“, která říká od jaké činnosti po jakou, má dojít ke spojení."). Teoretická část práce je vhodně zaměřena na Ganttovy diagramy, ovšem postrádám větší spektrum teoretických informací k dané tématice.
Student je schopen prakticky využít své znalosti. Vzhledem k dalším formálním nedostatkům hodnotím práci jako průměrnou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C