bakalářská práce

Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation

Text práce 3.03 MB Příloha 168.08 kB

Autor práce: Ing. Daniel Sýkora

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úloh pro PLC B&R a podrobným návodem práce v Automation Studio. Obsahuje také informace o firmě B&R Automation Ges. m. b. H. a jejích produktech. Návrh úloh probíhal ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio. Praktická úloha na regulaci teploty byla řešena a odzkoušena na B&R PLC X20.

Klíčová slova:

PLC, B&R, Programovatelný automat, B&R X20, Automation Studio

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Hlavní motivací zadání byl požadavek na vytvoření přehledných návodů demonstrujících základy práce s programovatelnými automaty B&R Automation. Přiložené návody tvoří významnou část práce a budou sloužit jako podpůrný materiál pro studenty. Vyzvednut by proto měl být přínos pro výuku.

Student pracoval samostatně a přistupoval k práci aktivně, o čemž svědčí pravidelné konzultace a úspěšné absolvování týdenního intenzivního školení "Řídicí technologie", které je určeno aplikačním technikům pracujícím s produkty B&R Automation.

Práci pana Sýkory považuji za zdařilou, vzhledem k obsahu podstatných informací, logickému členění, přehlednosti, grafické úpravě i vzhledem k dobré práci s literaturou. Přiložený datový nosič obsahuje ukázkové programy, které jsou dobře čitelné a doplněné o komentáře.

Všechny stanovené cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Celkově práci hodnotím známkou A. Doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Závěrečná práce Daniela Sýkory měla v podstatě za cíl vhodným způsobem prezentovat průmyslovou technologii B&R Automation, která je využívána ve výuce předmětu vyšší formy řízení (magisterský předmět). Z pohledu využití jsou pochopitelně zajímavé navržené (naznačené) laboratorní  úlohy, které svojí podstatou zapadají do základních kurzů automatizace a programování PLC. Práce obsahuje pěkný úvod do technologie B&R Automation. Z mého pohledu nejpovedenější část práce, která bude bezesporu dále využita v naší laboratoři je část "Návod Automation Studio". Zde si troufnu tvrdit, autor překonal dostupné materiály firmy B&R Automation, v kontextu jednoduchosti, přímočarosti a efektivity výkladu. Protože práce vznikala v laboratoři AI, kterou vedu, mohu rovněž potvrdit studentovu aktivitu z průběhu řešení. Práce je po estetické stránce a stránce logiky členění textu rovněž bezproblémová. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A