bakalářská práce

Systémy správy baterií pro mobilní robotiku

Text práce 5.99 MB

Autor práce: Bc. Petr Brabenec

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Jan Hrbáček, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie systémů používaných pro monitoring, nabíjení a balancování bateriových sad – Battery Management Systems (BMS), nutných pro spolehlivý provoz vozidel s elektrickou trakcí a bateriovým napájením. Práce je zaměřena především na BMS určené pro LiFePO4 články.

Klíčová slova:

BMS, balancování LiFePO4, stavy baterie.

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Hrbáček, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo provést rešeršní studii systémů správy baterií se specializací na moderní lithiové trakční technologie; tento cíl byl autorem splněn.
Bylo by však práci prospělo, kdyby se pan Brabenec tématu věnoval delší dobu - obsah působí poněkud nevyváženě, neuškodil by také rozebraný konkrétní příklad takového systému.
Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení dobře / C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Předložená bakalářská práce si klade za cíl provést rešeršní studii BMS se zaměřením hlavně na lithiové články a jejich použití v robotice. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů. Formální náležitosti práce a grafické úpravy jsou však poměrně zanedbány. V práci je nevhodně umístěn obrázek do úvodu práce. Student se na většinu obsažených obrázků neodkazuje v textu práce. Obrázky, tabulky ani rovnice nejsou očíslované a u některých obrázků chybí jakýkoliv popisek. V některých případech začíná nový odstavec bez odsazení a v některých případech s vynechaným řádkem. Některé podkapitoly zbytečně začínají až na další straně. Na začátku podkapitoly 4.1.4 na straně 19 je pravděpodobně uvedený popisek k obrázku, ale obrázek chybí. Obrázek s grafem na straně 25 je poměrně velký a mohl by mít podobnou velikost jako graf na vedlejší straně 24.  V práci jsou popsány základní vlastnosti lithiových článků, způsobů nabíjení, balancování baterií, dále práce popisuje možnosti vnitřní komunikace systému a komunikaci s nadřazenými systémy pouze prostřednictvím CAN sběrnice.  Hlavní cíl práce, rešeršní studie BMS pro lithiové články je splněn, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C