bakalářská práce

Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB

Text práce 2.28 MB Příloha 2.34 MB

Autor práce: Ing. Marek Zapletal

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Mourad Karakhalil

Oponent: Ing. Radovan Liška

Abstrakt:

Práce se zabývá tvorbou měřícího obvodu, který se skládá z ultrazvukového senzoru, programovatelné desky Arduino, v němž bezdrátový přenos dat do počítače s programem MATLAB zajišťují moduly Xbee.
V teoretické části byly popsány jednotlivé komponenty obvodu včetně nutného programového vybavení, praktická část byla věnována vlastní realizaci obvodu z daných součástek a současně tvorbě programů. Obvod byl fyzicky sestaven a získaná data ze senzoru vzdálenosti byla v reálném čase přenesena a vykreslována v počítači vybaveném programem MATLAB, kde jsou jednoduchým filtrem dat zkorigována a filtrovaná data jsou vynesena do grafů závislosti vzdálenosti na čase.
Tato práce je jedním z možných prvních kroků k tvorbě inteligentních strojů či robotů obecně z hlediska mapování prostoru anebo jejich navádění a orientace v něm.

Klíčová slova:

Arduino, ultrazvuk, měření vzdálenosti, MATLAB, Xbee

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Mourad Karakhalil

Velmi dobře B
Otázky:
1. Jaké byly hlavní důvody k použití XBee protokolu a mohl byste ho trochu specifikovat? 2. Jaký je rozdíl mezi přenosovou rychlostí a modulační rychlostí?
3. Mohl byste přiblížit fungování použitého filtru?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Radovan Liška

Študent vo svojej práci navrhol koncept pre snímanie, spracovanie a zobrazenie meranej veličiny - vzdialenosti. K jej zosnímaniu použil ultrazvukový senzor HC-S04, pre hardwarovú platformu zvolil vývojovú dosku Aurduino, osadenú s procesorom ATmel ATmega 2560  a zobrazovanie zabezpečil pomocou software Matlab Mathworks. Študent týmto preukázal zručnosť pri skombinovaní širokého spektra zariadení, od embedded hw až po PC komunikáciu a zobrazovanie v konkrétnom programe. Tematika bola spracovaná na úrovni bakalárskeho štúdia. V práci sa však nachádzajú štylistické, gramatické chyby a aj odborné chyby. Konkrétne budú uvedené v otázach. Práca spočiatku vyvoláva pocit rešerš práce, nakoľko 3/4 textu je opis použitých technológií a len malá časť textu je vlastná práca. Do budúcna je vhodnejšie pridať viac vlastného popisu.
Avšak i napriek spomenutým prehreškom študent je schopný samostatnej práce a práca je vhodná k obhajobe.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C