diplomová práce

Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů

Text práce 2.56 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Ilichman

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vaške

Abstrakt:

Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v hmotnostním spektrometru.
V úvodní části této práce je rozebrána konstrukce, princip funkčnosti, používané materiály, řízení a druhy piezoelektrických motorů.
Dále se práce věnuje volbě hardwaru a návrhu mechanické sestavy, která by mohla nahradit stávající mechanismus s použitými elektromagnetickými motory. Následně je navrhnuta a vyrobena testovací sestava se zapůjčeným piezoelektrickým motorem.  Ve vývojovém prostředí NI LabView je vytvořena testovací aplikace pro řízení a vyhodnocování.
Závěrečná část je věnována shrnutí kladných i záporných vlastností zapůjčeného piezoelektrického motoru a vyhodnocení přesnosti a dynamiky polohování.

Klíčová slova:

Piezoelektrický motor, přesnost, dynamika, vakuum, elektrické pole, hmotnostní spektrometr.

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně. Přes vzniklé problémy se zapůjčením motoru zvládl práci zpracovat v zadaném termínu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. František Vaške

Práce v úvodu přehledně shrnuje základní materiály používané pro piezomotory, běžné typy piezomotorů a způsoby jejich řízení. V následující části je jako praktický příklad vhodného využití piezomotorů použit dvouosý polohovací stolek hmotnostního spektrometru, který je rozpracovaný do konkrétního návrhu. Experimentální část práce byla vhodně realizována s ohledem na následné předpokládané využití motorů a přehledně shrnuje dosažené výsledky. Měření ve vakuu a elektrickém poli nebyla provedena z objektivních příčin a použitá metodika by byla vhodná i pro tyto případy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A