diplomová práce

Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin

Text práce 2.1 MB Příloha 2.66 MB

Autor práce: Ing. Stanislav Šubrt

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Předmětem této práce je proniknutí do oblasti nedestruktivního testování pomocí potenciálových metod, které se v současné době staly standardem jak při zátěžových a únavových zkouškách, tak i v průmyslovém nasazení. Umožňují spojitá a nedestruktivní měření materiálových vzorků, sloužící k vyhodnocení tlouštěk, korozních úbytků, deformací, spektroskopii, detekci a analýze parametrů trhlin. Metody také mohou sloužit k identifikaci materiálů a změn v materiálech.
Ve druhé části se práce zabývá návrhem konstrukčního řešení aparatury využívající potenciálové metody v modifikaci Ing. Ladislava Korce, CSc. pro detekci trhlin v parovodech a produktovodech.
Závěr je věnován měření, experimentům a zhodnocení zkonstruované aparatury.

Klíčová slova:

Potenciálové metody, stejnosměrné potenciálové metody, střídavé potenciálové metody, nedestruktivní testování, detekce a identifikace trhlin, parovody, produktovody, vnitřní trhliny

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně, velmi samostatně a zodpovědně. Výsledkem je nadstandardně dobrá práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se zabývá návrhem přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin. V úvodu práce autor provedl rešerši dané problematiky. Zde bych měl drobnou připomínku k nestandardnímu popisu rovnic. Dále pokračuje popisem a prezentací vytvořeného zařízení využívajícího k činnosti potenciálovou metodu v modifikaci Ing. Ladislava Korce, CSc. Autor práce postupně definuje požadavky na vyvíjené zařízení a dokumentuje zvolené řešení. Zde bych doporučil uvést přímo v práci schémata zapojení jednotlivých konstrukčních uzlů namísto prostého přiložení do příloh. Na závěr práce autor předkládá řadu experimentů, na kterých demonstruje funkčnost zařízení.
Grafická úprava práce je na odpovídající úrovni. Doporučil bych pouze přidat více literárních zdrojů.
Zpracovaný problém je řešen velmi obsáhle a je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A