diplomová práce

Řízení lineární pohonů HIWIN

Text práce 2.12 MB

Autor práce: Ing. Jan Roman

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Kaván

Abstrakt:

Diplomová práce je zaměřena na lineární pohony s třífázovými lineárními synchronními elektromotory, jejich senzorickou soustavu a řízení. V úvodní části je proveden rozbor principu funkce a klasifikace lineárních motorů, analýza jejich senzorické soustavy. Práce se dále věnuje řízení pohonu z hlediska regulace, jeho nastavení a vlastnosti v souvislosti s vysokou dynamikou a přesností polohování. V poslední části pojednává o problematice řízení více lineárních os. Práce byla realizována na lineárním motoru a měniči zapůjčeném firmou HIWIN s.r.o.

Klíčová slova:

Třífázový lineární synchronní elektromotor, regulace, dynamika, polohování, přesnost

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Martin Kaván

Předložená bakalářská práce se zabývá lineárními pohony s třífázovými lineárními synchronními motory ve spolupráci s firmou HIWIN. První část práce pojednává obecně o pohonech a následně se věnuje principům funkce lineárních motorů, které jsou nezbytné v dalších částech práce. Dále řeší silové poměry na motoru a věnuje se coggingu , jako  výrazně pulsující síle ovlivňující chod motoru tak, aby bylo možné určit jejich vliv. Navazující část práce řeší konfiguraci pohonu konkrétní lineární polohovací jednotky s lineárním motorem a servokontrolerem HIWIN D1, kde byly provedeny tři varianty ladění pohonu za účelem stanovení minimální poziční chyby soustavy. V poslední části práce je řešena problematika polohování víceosé aplikace. Na práci velmi oceňuji stručně vystižené základní vlastnosti lineárních motorů a senzorických komponent a věnován větší prostor praktické části, kterou student zvládl na exponátu nadprůměrně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A