diplomová práce

Návrh CNC řídicího systému

Text práce 5.47 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Sobotka

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího CNC systému pro aplikace nevyžadující synchronizovaný pohyb více os najednou. Cílem je kompatibilita s G-kódem, který umožní řídit zařízení s kartézským souřadným systémem. S užitím běžného PC pro běh systému a komunikaci pomocí sériové linky.

Klíčová slova:

G-kód, automatizace, RS232/485, CNC

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně a samostatně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Předložená práce seznamuje s problematikou návrhu řídícího systému pro gravírovací frézku určenou zejména pro obrábění desek tištěných spojů. Student v rešeršní části popisuje strukturu a typy řídících systémů. Poměrně značná část je věnována popisu G-kódu a jeho struktuře. Dále je detailně popsáno zařízení, pro které je řídící systém primárně určen. Praktická část práce spočívá v naprogramování řídícího systému a jeho uvedení do provozu u uváděného stroje. Na závěr je provedeno zhodnocení řídícího systému při uvedení do provozu a měření přesnosti najetí na polohu. Jedná se o návrh systému, který umožní s dostatečnou přesností polohovat uváděnou gravírovací frézku s využitím levnějších řídících jednotek. Celková uváděná přesnost stroje je obstojná vzhledem k použitým mechanickým komponentům. V práci se nachází množství terminologických a stylistických chyb, ale práce splňuje požadavky na diplomovou práci a hodnotím ji jako velmi dobrou. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B