diplomová práce

Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING

Text práce 2.63 MB Příloha 6.41 MB

Autor práce: Ing. Pavel Mikšíček

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem komplexního řešení pro vizualizaci síťové
topologie. V první části popisuje princip činnosti protokolu LLDP, který byl vybrán jako nástroj pro
získávání informací ze síťového provozu na základě požadavků zadání. Následně podrobně popisuje
postup při implementaci protokolu LLDP v jazyce C do síťových zařízení společnosti METEL s.r.o.
Druhá část se zabývá možnostmi grafické nadstavby softwaru SIMULand, určeného pro správu
síťových zařízení. Popisuje postup při rozšiřování nástrojů tohoto softwaru pro vizualizaci síťové
topologie. V závěru práce jsou uvedeny výsledky testování výsledného řešení.

Klíčová slova:

LLDP, SNMP, MIB, AVR32, vizualizace, topologie, počítačová síť

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů pro zjištění sítové topologie. Kromě teoretických znalostí musel student prokázat i velmi dobré znalosti v oblasti programovaní mikrokontrolérů, práce dosahuje vysoké odborné úrovně. Nedílnou součástí práce je funkční implementace včetně otestování navrhovaného řešení. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem předložené diplomové práce byl návrh a implementace řešení pro zjišťování síťové topologie. Problematika byla řešena ve spolupráci s firmou METEL s.r.o.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace programové části. Zjišťování síťové topologie bylo realizováno protokolem LLDP, který byl vybrán na základě požadavků zadavatele. V praktické části byla provedena implementace zdrojového kódu protokolu LLDP v jazyce C do mikrokontroléru Atmel s 32bitovým jádrem. Dále bylo provedeno rozšíření firemního SW SIMULand o automatické vykreslování načtené síťové topologie. Ověření funkčnosti bylo provedeno testováním implementovaného řešení v běžném provozu se simulací provozních poruch.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů, kde např. na str. 59 není provedeno zarovnání textu na obě strany a např. na str. 63, řádek 1 ve slově „zjišťováním“ přebývá písmeno „m“.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A