bakalářská práce

Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega

Text práce 2.51 MB Příloha 4.39 MB

Autor práce: Bc. Miroslav Nevrkla

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace rozšiřujícího výukového
modulu pro řízení stejnosměrných a krokových motorů a následné ověření funkčnosti
řízení pomocí mikrokontroléru ATmega128. Tato práce je součástí řešení projektu IGA
VUT BRNO, FSI-S-11-31, aplikace metod umělé inteligence.

Klíčová slova:

Řízení stejnosměrného a krokového motoru, ATmega128, výukový modul

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním výukového modulu k mikrokontroléru ATmega. Jedná se spíše o prakticky zaměřenou práci, kde student musel navrhnout a vyrobit modul, který obsahuje prvky pro nezávislé ovládání dvou stejnosměrných motorů a dvou krokových motorů. Vyrobený modul slouží jako prototyp modulu do předmětu „Mikroprocesorová technika“.  Nedílnou součástí práce jsou i vzorové programy, které demonstrují funkčnost jednotlivých prvků modulu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat rozšiřující výukový modul sloužící k demostraci ovládání DC motorů. Student se podrobně seznámil s problematikou stejnosměrných motorů. Dále provedl návrh schématu a desky plošných spojů rozšiřujícího modulu pro ovládání DC a krokového motoru. Dále napsal firmware, který umožňuje plně otestovat možnosti motorů.

Z hlediska firmwaru je nevhodně využito velké množství globálních proměnných, což snižuje přehlednost kódu a jeho přenositelnost. Struktura firmwaru je také volena nevhodně, protože všechny funkce jsou uvedeny v jednom souboru společně s main() funkcí.

Zásadní výhrady lze mít k formálnímu zpracování práce. Ta obsahuje mnoho převzatých obrázků, u kterých nejsou uvedeny zdroje.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: B