bakalářská práce

Možnosti silového řízení lineárních pohonů

Text práce 2.17 MB

Autor práce: Bc. Evgeniy Merzliakov

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu.  Dále obsahuje popis principů, metod regulace, návrh testovacího zařízení a programu v prostředí NI LabVIEW. Rovněž zahrnuje i výsledky měření pomocí navrhnutého softwaru.

Klíčová slova:

Tubulární lineární aktuátor, LabVIEW, CANopen, servopohon, lineární motory.

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval zodpovědně a cílevědomě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá možnostmi použití lineárních pohonů Faulhaber LM-2070 v technických aplikacích. V první části je provedena rešerše existujících lineárních pohonů jak z hlediska mechanického uspořádání, tak elektrického principu. Dále autor navazuje popisem testovaného lineárních pohonu Faulhaber.
Další část práce popisuje rozsáhle vlastnosti a parametry protokolu CANopen a to v návaznosti na použitý lineární pohon. Tato část je popisována velmi podrobně, přestože dále v práci je pro komunikaci využívána již hotová knihovna.
V další části se autor zabýval realizací CAD modelu přípravku, který slouží pro experimentální testování popisovaného lineárního motoru. Tento přípravek byl realizován.
V poslední části autor realizoval testovací aplikaci a provedl experimenty, které měli ověřit použitelnost daného motoru pro uvedené účely. Závěrem pak autor uvádí, že tento motor není přímo použitelný.
Práce po gramatické stránce obsahuje velké množství chyb, nicméně s přihlédnutím, že autor není rodilý mluvčí, je práce čtivá a jednoznačně pochopitelná. Práce kromě možností silového řízení pohonů splnila očekávané cíle, ale část zabývající se testováním daného pohonu mohla být rozsáhlejší. Práci doporučuji k obhajobě při zodpovězení přiložených otázek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C