bakalářská práce

Metody pro určování vlastností biomasy

Hlavní dokument 2.16 MB

FSIbakalářská práceStudent: Bc. et Bc. Pavel LainkaAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Michaela Hrnčířová

Oponent: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.

V této bakalářské práci jsou zpracovány metody pro určování vlastností biomasy, kterých
je v dnešní době několik. Postupy pro určování vlastností jsou popsány jednotlivými
normami. Každá vlastnost má svoji normu, která přesně popisuje postup pro stanovení této
vlastnosti. V úvodu práce je popsán obecně pojem biomasa, vznik biomasy a její rozdělení.
V další části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé vlastnosti biomasy. Mezi nejdůležitější
vlastnosti biomasy patří vlhkost, výhřevnost a popelnatost, které se určí hrubým rozborem.
Tyto vlastnosti jsou v závěru práce experimentálně změřeny, podle postupu uvedeného
v normách, u některých druhů biomasy.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Energetika, procesy a ekologie (B-EPE)

Hodnocení vedoucího
Ing. Michaela Hrnčířová

Bakalářská práce se zabývá především vlastnostmi biomasy, které jsou důležité pro její kvalitní spalování. Práce je dobře členěná a obsahuje všechny náležitosti požadované v zadání. Student k práci přistupoval zodpovědně a samostatně, proto práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Michal Špiláček, Ph.D.

Tato práce je rozdělena na dvě části. První, rešeršní, se zabývá popisem hlavních vlastností biomasy pro energetické účely. Zde je zapomenuta jedna z nejdůležitějších vlastností, a to technologické zpracování, např. jestli jsou to kusy dřeva, nebo štěpka. V této části se nejvýrazněji projevuje autorův neduh: problém se slohem a stylistikou, kdy občas má čtenář s popisem problémy. Např. na straně 22 vysvětlení, že tvrdé a měkké dřevo má srovnatelnou výhřevnost. Dále se zde objevují vícekrát stejné informace za sebou, např. strana 19, 6. a 7. věta pod rovnicí (3) vyjadřují to stejné. Některé informace jsou zde předkládány jako fakta, i když by se o nich dalo diskutovat. Např. na straně 17 tvrzení, že vlhkost paliva je základní parametr pro výběr spalovacího zařízení nebo na str. 24 tvrzení, ze kterého jde pochopit, že chlór v rostlinách je nepřináší problémy. Dále jsou v první části popsány metody pro určování vlastností biomasy. Tato kapitola je sepsána přehledně a logicky. Po ní následuje už praktická část, kdy si autor laboratorně vyzkoušel metody pro určování vlastností biomasy. Celá práce je na dobré grafické úrovni, ale práce s citacemi je na úrovni horší, protože autor necituje jednotlivá fakta a data, ale citace pouze uvádí za celým odstavcem. Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: C


Cíle, kterých má být dosaženo

Rešeršní zpracování vlastností biomasy z hlediska vhodnosti pro spalování.
Zpracování metod pro určování vlastností biomasy.
Praktické laboratorní měření na různých druhů biomasy.

Literatura

[1]PASTOREK, Z.: KÁRA, J., JEVIČ, P.: Biomasa: obnovitelný zdroj energie.
[2]SKÁLA, Z., OCHODEK, T.: Energetické parametry biomasy
[3] www.tzb-info.cz
[4] www.biom.cz
[5] normy

Klíčová slova

biomasa, biopaliva, vlastnosti biopaliv, metody pro určování vlastností biomasy

Charakteristika problematiky úkolu

Praktické využití biomasy pro energetické účely a surovinové účely je spojeno s poměrně vysokým kolísáním její kvality.