bakalářská práce

Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů

Text práce 2.09 MB

Autor práce: Ing. Lukáš Blahút

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho rozvetvenia. Záver práce obsahuje návrh parametrov regulátora pre jednoduché a rozvetvené regulačné obvody spolu s regulačnými priebehmi nasimulovanými v programe Simulink.

Klíčová slova:

Jednoduchý regulačný obvod, rozvetvený regulačný obvod, obvod s pomocnou regulovanou veličinou, kaskádová regulácia, obvod s pomocnou akčnou veličinou, obvod s meraním poruchovej veličiny, obvod s modelom regulovanej sústavy.

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, Csc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce srovnává řízení při použití jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů. Rozvětvené regulační obvody jsou teoreticky popsány v několika různých variantách. Pro zvolené regulované soustavy je provedeno vlastní porovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů. Jsou zde aplikovány rozvětvené obvody s pomocnou regulovanou veličinou v sériovém zapojení, v paralelním zapojení, s pomocnou akční veličinou a s dopřednou kompenzací poruchové veličiny. Výsledky regulace jsou názorně ukázány v grafech a přehledně uvedeny v tabulkách.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Práce je vyhotovena srozumitelně dle doporučené literatury. Praktická část obsahuje porovnání jednotlivých typů regulačních obvodů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B