bakalářská práce

Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty

Text práce 1.95 MB Příloha 2.65 MB

Autor práce: Bc. Petr Junek

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním s jinými měřicími přístroji. Práce obsahuje informace o průběhu měření a jejich vyhodnocení.

Klíčová slova:

Snímač, operativní teplota, střední radiační teplota, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, proudění vzduchu, tepelná pohoda.

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student pracoval samostatně a iniciativně s vyžitím konzultací a vcelku dobrým rozvržením postupu prací na celou dobu realizace. Jeho závěry při hodnocení jednotlivých testů nejsou vždy nejvýstižnější. Mnohdy je na závadu jeho stručnost až heslovitost formulací. Práci lze ale celkově hodnotit jako velmi zdařilou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou metrologického ověření kompaktního snímače pro hodnocení tepelného stavu prostředí pomocí operativní teploty. Student splnil požadavky a cíle zadání. Práci bych ovšem vytknul její přílišnou stručnost. Například u postupů měření není zcela zřejmé, jakým způsobem dané měření probíhalo.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C