bakalářská práce

Moderní trendy v technickém měření

Text práce 4.1 MB Příloha 4.65 MB

Autor práce: Ing. Ladislav Kollmann

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalárska práca je zameraná na moderné trendy v technickom meraní. Prvá časť je venovaná postaveniu merania v technickej praxi, smerom jeho vývoja a analýze niektorých výbraných trendov. Dôraz sa kladie na snahu o objektivizáciu meracieho procesu vylúčením vplyvu človeka na výsledok merania. Záverečná část dokumentuje nové prístupy k meraniu na vybranom príklade, ktorým je meranie dĺžky – jedna z najstarších  metrologických úloh v ľudskej histórii.

Klíčová slova:

Meranie, meracia technika, automatizácia, senzor, číslicové meracie systémy, virtuálne meracie systémy, meranie dĺžky.

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Zadání bakalářské práce bylo splněno. Student pracoval v některých obdobích až příliš samostatně. Otázkou může být, zda právě příklad z oboru měření délek nejlépe vystihuje všechny současné trendy rozvoje technického měření. Student však této aplikační kapitole věnoval hodně prostoru i času. Iniciativně sám zorganizoval i absolvoval praktickou část měření přímo ve firmách.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor zpracoval zadání v souladu s doporučenou osnovou. Bylo vhodné provázat automatizaci měření a metody měření s rostoucími požadavky na jakost výrobků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C