bakalářská práce

Chyby a nejistoty při měření teploty

Text práce 3.81 MB

Autor práce: Bc. Jakub Jirmásek

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalářská práce je zaměřená na zdroje nejistot při měření teplot a jejich vyjadřo-vání. Je zde základní popis teploty jakožto fyzikální veličiny a její stupnice. V práci jsou popsány některé druhy teploměrů, se zaměřením především na teploměry elektrické, které mají dominantní postavení v oblasti automatizace a regulace. Dále je zde popsán význam nejistot měření a způsob jejich vyjádření. Větší prostor je věnován významu jednotlivým zdrojům nejistot a jejich možné kompenzaci. Na závěr je uveden příklad určení nejistoty měření.

Klíčová slova:

teplota, teploměr, nejistota měření, zdroje nejistot, kompenzace

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Student pracoval samostatně a iniciativně s využitím pravidelných konzultací. Přínosem práce je především relativně přehledné zmapování a definování nejrůznějších zdrojů nejistot, působících při měření teploty. Bohužel praktická demonstrace na zvoleném příkladě není nejvýstižnější, i když přibližuje reálnou praxi v řadě uvažovaných zjednodušení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Práce je přehledná a zhotovena dle doporučené literatury. V druhé části je řešen příklad určení Nejistot typu 'B'.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B