bakalářská práce

Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci

Text práce 1.92 MB

Autor práce: Ing. Tomasz Pilch

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s hodnocením jednotlivých projektů a dle vlastního výběru i některé z projektů vyzkoušet.

Klíčová slova:

Raspberry Pi, modely Raspberry Pi, operační systémy pro Raspberry Pi, automatizace s Raspberry Pi.

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá platformou Raspberry Pi. Autor práce postupně předvedl popis samotné platformy a následně její aplikace na příkladech domácí automatizace a jiných zajímavých projektech.
Student pracoval samostatně, iniciativně a prokázal, že se v této problematice orientuje. Některé příklady zmiňovaných projektů i sám odzkoušel.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předkládaná práce rešeršního charakteru pojednává o možnostech použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci.

Práce je členěna v logicky navazující části, čerpá z dostatečného počtu informačních zdrojů, je napsána srozumitelně a přijatelnou formou. Student prokázal, že se v této problematice orientuje a že je schopen práce s informačními zdroji, kterých je vzhledem k rozrůstající se komunitě uživatelů Raspberry stále více.

Vytkl bych pouze nízkou kvalitu některých obrázků, dílčí formulace a překlepy.

Cíle práce považuji beze zbytku za splněné a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A