bakalářská práce

Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO!

Text práce 1.99 MB Příloha 27.95 kB

Autor práce: Ing. Antonín Michl

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je navrhnout řídicí systém domácího zavlažování, jeho
jednotlivé komponenty a implementovat jej na Siemens LOGO!. Byla provedena volba
jednotlivých komponent a byl vytvořen řídicí program. Návrh vychází ze zadaných
podmínek pro konkrétní úlohu a zohledňuje všeobecné předpoklady. K řešení byl použit
program LOGO!Soft Comfort, ve kterém byl vytvořen daný řídicí program pro PLC
a jako programovatelný automat byl použit LOGO! 0BA6. Tento systém byl testován
v laboratoři Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství v Brně
a výsledky prokázaly správné (požadované) chování.

Klíčová slova:

Domácí zavlažování, LOGO! Soft Comfort, Programovatelný automat, PLC

Termín obhajoby

19.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému domácího zavlažování s použitím PLC Siemens LOGO!. Autor práce se nejprve seznámil s problematikou řídicích systémů zavlažovacích zařízení. Poté navrhnul vhodnou koncepci řídicího systému domácího zavlažování, řídicí systém implementoval a na modelu odzkoušel.
Student pracoval samostatně, iniciativně a prokázal, že se v této problematice orientuje. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro domácí zavlažování.

Student svou práci rozvrhl do několika vhodně uspořádaných částí. 

Dobře zpracovaná rešeršní část práce poskytla studentovi dostatečná východiska k následné realizaci celého řídicího systému. Studentem zvolené metody a technické prostředky pro realizace řídicího systému považuji za adekvátní. Funkčnost celého systému je prezentována na modelu zavlažovací soustavy. Cíle práce tedy považuji za splněné beze zbytku.

I přes některé nešťastně formulované věty a občas se vyskytující chyby hodnotím práci po grafické, stylistické a pravopisné stránce kladně. Jedinou výtku mám k zbytečně obsáhlému exkurzu do starověku v rešeršní části práce.

Práci jako celek doporučuji k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A