bakalářská práce

Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků

Text práce 2 MB

Autor práce: Bc. Jan Šula

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá inovací v automobilním průmyslu, a to v brzdové soustavě, především systémem ABS, jeho vývojem a důležitosti v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následně i spolehlivosti vozidel. V úvodu práce budou popsány používané typy brzd jejich výhody a nevýhody. Systém ABS bude popisován na mnou zvoleném vozidle.

Klíčová slova:

ABS, ESP, Senzor, Snímač, Inovace.

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student pracoval plánovitě a iniciativně. Sám si vyhledal a vyjednal přístup k potřebným informacím o konkrétním, detailnim řešení ABS, které pak rozebral ve své bakalářské práci z hlediska využití automatizace v automobilech. Dobře také aplikoval hledisko výrobkových inovací pro zvolený případ.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Zpracování tématu je přehledné a logicky členěné dle doporučené literatury. Obsahuje spoustu odborných výrazů, které mají být uvedeny v příloze práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B