bakalářská práce

Realizace přístupového systému na bázi RFID

Text práce 1.59 MB Příloha 731.26 kB

Autor práce: Bc. Adam Buchal

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Tato práce se zabývá využitím technologie RFID v přístupových systémech do inteligentních budov. Dále je v práci popsán princip funkce RFID čteček a seznam pracovních frekvencí, na kterých tato technologie funguje. Další část se věnuje návrhu přístupového systému s čtečkou iClass R10 pracující na frekvenci 13.56 MHz, kdy celý systém řídí mikroprocesor ATmega8. K návrhu desky je popsán program pro tvorbu elektronických schémat EAGLE. K ozkoušení funkčnosti a základnímu naprogramování funkcí byl použit kit EvB 4.3. V poslední části je popsán postup při výrobě desky plošných spojů fotocestou včetně nákresů schémat a také je popsán program ovládající celé zařízení pomocí blokového schéma.

Klíčová slova:

RFID, přístupový systém, identifikace, tag, transpondér, RFID čtečka, iClass R10, mikrokontrolér, AVR studio, ATmega, EAGLE

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace přístupového systému v budovách na bázi RFID čtečky HID iClass R10. Jednotka měla být řízena mikrokontrolérem ATmega. Při řízení přístupu např. do laboratoře bylo nutno vyřešit správu stávajících a zadávání nových ID do přístupového systému.

Jedná se o lehčí až středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části. Realizovaná elektronická část obsahuje mikrokontrolér Atmega8, obvod reálného času PCF8583 a slot na SD kartu. Přes veškeré úsilí se však studentovy nepovedlo implementovat komunikaci s obvodem reálného času a ukládání dat na kartu SD, což značně snižuje kvalitu odvedené práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu E

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol navrhnout a realizovat přístupový systém na bázi RFID. V úvodu práce se poměrně podrobně seznámil s problematikou RFID. V další části se student zabývá návrhem samotného přístupového systému a popisu jednotlivých komponent. K dispozici měl čtečku iClass R10. Oceňuji, že studentovu schopnost si sám vyhledat všechny potřebné materiály ke čtečce a k samotnému komunikačnímu protokolu Wiegand. V práci však postrádám fotku samotné čtečky.

Poslední kapitola se zabývá realizací samotného systému. Byl navržen systém využívající obvodu reálného času a SD karty sloužící k ukládání logů o jednotlivých přístupech. Komunikaci se čtečkou, SD kartou a RTC obvodem zajišťuje mikrokontroler ATmega.

Návrh schématu a desky plošného spoje spočíval v tom, že student pouze převzal zapojení z vývojového kitu EvB4.3, který měl dispozici.

Programové řešení navržené studentem se na první pohled jeví jako plně funkční. Je možno do systému přidávat a odebírat ID za pomocí jednoho hlavního ID. A však naprosto nevhodně je vyřešeno ukládání těchto ID, kdy data jsou platná pouze po dobu napájení přípravku. Po výpadku napájení je v systému opět pouze hlavní ID, které je v programu nahráno napevno a je možné jej změnit pouze úpravou ve zdrojovém kódu. V práci je v závěru zmíněno, že je funkční zápis logů o přístupech na SD kartu, ale v samotném zdrojovém kódu tato implementace chybí. Studentu si pravděpodobně špatně rozvrhl čas při implementaci jednotlivých funkcionalit. Hardwarová podpora však je připravena.

Zadání práce považuji za splněné pouze částečně. Student byl schopen zprovoznit komunikaci se čtečkou a vyřešit přidávání, odebíraní a ověřování jednotlivých ID. Systém je však pro praxi použitelný pouze ve velmi omezené míře. Práci doporučuji k obhajobě se známkou E.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: E