bakalářská práce

Invertor s adaptérem pro indukční ohřev

Text práce 3.02 MB

Autor práce: Ing. Ján Mikláš

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Oponent: Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Abstrakt:

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou bakalářskou práci na téma Invertor s adaptérem pro indukční ohřev. Práce byla kladně hodnocena vedoucím práce i oponentem. Student předvedl znalost zpracovaného tématu. Na otázky oponenta student odpověděl. Na otázky komise student rovněž odpověděl.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (B-SEE)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda)
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen)
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Bakalářská práce se věnuje teoretickému rozboru problematiky vf indukčního ohřevu s výkonem cca 2,5kW. Dále se zaměřuje na detaily návrhu tohoto zařízení. Vzhledem k rozsahu a náročnosti problematiky byla práce vedena souběžně s diplomovou prací pana Petra Krista. Oba studenti vzájemně spolupracovali, každý z nich však samostatně řešil dílčí konkrétní úkoly.

Pro pana Mikláše byla problematika indukčního ohřevu (a související oblasti elektrotechniky) zpočátku zcela nová. Díky své inteligenci se v ní ale rychle zorientoval a pronikl i do jemných detailů. Pracoval velmi samostatně a počínal sii velmi dobře jak v teoretické oblasti tak i při realizačních pracích (osazování a oživování desek, další výrobní práce). Při studiu problematiky i při vlastním řešení odvedl veliké množství práce.

Práci hodnotím po odborné i formáílní stránce jako opravdu velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Známka navržená vedoucím: A

Bakalářská práce komplexně řeší návrh přenosného zařízení pro indukční ohřev podkovy.
Úvod tvoří velmi důkladný a fyzikálně erudovaný teoretický rozbor, na který navazuje vlastní návrh rezonančního obvodu, měniče a řídicí elektroniky. V závěru jsou pak popsány zjištěné skutečnosti při pokusném provozu.
Práce řeší velmi netradiční a nové téma, navíc má i po grafické a stylistické stánce velmi pěknou úroveň.
K práci mám jen několik málo drobných připomínek, víceméně formálního charakteru:
Na straně 18 v popisu obrázku autor tvrdí, že když jde G do nuly, tak jde Q též do nuly. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě.
Na poznámku pod čarou na straně 23 se odkazuje již na straně 22.
Nevidím důvod, proč by výpočty tepelného odporu, obrázky realizovaného měniče a drobná schémata musely být až v přílohách. Podle mne to práci činí méně přehlednou.
Celkově však práce, především po teoretické rovině, svojí kvalitou výrazně překračuje běžný standard i u DP.

Známka navržená oponentem: A