diplomová práce

Bývalá věznice v Uherském Hradišti ?

Hlavní dokument 1.1 MB Příloha 14.13 MB

FAdiplomová práceStudent: Ing. arch. Barbora LátalováAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Oponent: Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D.

„Nemůžeme učit lidi jak hrát tenis v ponorce!“
Stejně tak je pro lidi těžké změnit svůj postoj a chování v prostředí, které se ani vzdáleně nepodobá skutečnému životu. Jak můžeme po vězních chtít, aby se po letech strávených mezi čtyřmi zdmi chovali tak, jako běžný svobodný člověk?
Cílem návrhu nové věznice je dlouhodobá příprava vězňů na propouštění, na svobodný život a zároveň snížit recidivu ČR, snaha vyvrátit předsudky, přiblížit a pochopit uzavřený svět věznic a umožnit interakci se světem mimo vězení.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Architektura (ARCH)

Hodnocení vedoucího
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Barbora Látalová se ve své diplomové práci navrací do rodného Uherského Hradiště. Autorce důvěrně známý opuštěný objekt věznice v těsném sousedství významného dopravního uzlu autobusového nádraží se širší veřejnosti do podvědomí zapsal především osobností sadistického komunistického vyšetřovatele Aloise Grebeníčka. Na symbolickém uctění památky v místě umučených a popravených Látalová vystavěla svůj koncept soudobé věznice, založené dle skandinávského vzoru na motivaci, důvěře a odpuštění. Propojení památníku s tzv. "otevřenou" věznicí jedinečným způsobem každodenně aktualizuje historické období nesvobody a likvidace v konkrétní projev sebevědomé demokratické společnosti.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 90

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný s hlubokým zájmem a osobním nasazením

S ohledem na náročnost řešení exponovaného objektu je z předložené práce patrná schopnost autorky orientovat se v problematice a zvládnout uplatnění se v praxi.

výsledná známka: C
výsledný počet bodů: 74

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Urbanistické řešení Autorka řeší velmi exponovanou lokalitu města Uherské Hradiště v těsné blízkosti samotného historického jádra a v sousedství autobusového nádraží. Idea diplomové práce - zhodnocení dnes velmi zdevastovaného objektu původní věznice - je z pohledu urbanistického velmi pozitivní. A
Architektonické řešení Architektonický koncept revitalizace a konverze zchátralých objektů je prezentována v diplomové práci jako kombinace úprav stávající stavby s návrhem spojovacího krčku jako prvku soudobé architektury. S jistými rozpaky hodnotím ztvárnění střešních skleníků evokujících svým tvarem tovární halu. Pozitivně hodnotím prolomení obvodové zdi a připojení vnitřní zahrady areálu k veřejným prostorám. Ve výkresové dokumentaci postrádám podrobnější architektonický názor na přístavbu spojovacího krčku, na členění okenních otvorů a celkovou barevnost. C
Provozní řešení Dispozice areálu má jasný koncept, je přehledná a srozumitelná. Jistým nedostatkem je skutečnost, že je navržena pouze pro vězně mužského pohlaví, což limituje funkční možnosti provozu. V uzavřené části chybí rovněž WC a hygienické zázemí pro imobilní. Možnost účastnit se duchovních obřadů nebo pouze vyhledat klid k rozjímání by mělo být dopřáno především uvězněným, neboť právě tato možnost je předstupněm pro jejich návrat do společnosti. B
Technicko konstrukční řešení Technicko-konstrukční řešení vychází z dokumentace stávajících objektů a případné detaily a princip konstrukce navrženého spojovacího krčku není doložen. V detailech střechy 1:10 chybí dimenze prvků. E
Formální úroveň Po formální stránce lze práci vytknout velikost zvoleného písma – texty jsou prakticky nečitelné. Další výtka je ke zpracování průvodní zprávy, která neodpovídá požadavkům po obsahové stránce. Celková grafická úroveň práce (až na uvedené připomínky) je dobrá. C

Cíle, kterých má být dosaženo

Kontroverzní téma vězeňství je a vždy bude předmětem diskuzí veřejnosti, ale často je přehlíženo a opomíjeno architekty. Ač chceme nebo nechceme, věznice hrají důležitou roli v současné společnosti i soudnictví. Současný vězeňský systém je neefektivní a neudržitelný. Pokud pohlížíme na věznice jako na nástroj trestu (odnětí všech práv, povinností a potřeb), jak můžeme po trestancích chtít, aby se zpět začlenili do běžné společnosti bez následků?

Seznam odborné literatury - pokračování ze str. 2

Černíková, V.Sedláček,V. Základy penologie pro policisty. 1. vydání. PAČR, Praha 2002. 148 s. ISBN 80-7251-104-1
Černíková, V. Sociální ochrana. 1. vydání. PAČR, Praha: 2005, 163 s. ISBN 80-7251-207-2
Netík,K. et al. Psychologie v právu. 1. vydání. C.H.Beck. Praha1997.140 s. ISBN 80-7179-177-6
Prof. Siona Shimshi: 32% Make Do With One Stay - New Trends in Prison Design 
Khem Aikwanich: Symbiocity, projet, Final Year - Higher Award Program, 2013

Literatura

Jiří Čoupek : Uherské Hradiště,  královské město na řece Moravě, 2007, ISBN 978-80-239-987-3
Markéta Němcová: Bakalářská práce, Recidiva v pojetí právním, kriminologickém a penologickém, 2007
Jan Nevřala: Poradenství v oblasti penitenciární a postpenitenciární. OU, Ostrava 2007
PeadDr. Pavla Kubíčková, Mgr. Ivo Kmětík: Penologie, 2011
Vězeňská služba ČR: Koncepce českého vězeňství do roku 2015, 2005
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.: „Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice)“
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.: O resocializaci ve vězeňství trochu jinak, 2012

Klíčová slova

věznice, architektonický návrh, architektonická studie, vězeňství, Uherské Hradiště

Charakteristika problematiky úkolu

Grafická prezentace práce / Graphic presentation:
Teoretická východiska / Theoretical background
Analýzy / Analysis
Koncept / Idea
Celkové řešení/širší vztahy 1:100 000- 1:500 / General relations 1:100 000- 1:500
Podrobné zpracování zvolené části / Detailed documentation of chosen part
-situace 1:1000- 1:200 / -master plan 1:1000- 1:200
-půdorysy, pohledy, řezy 1:200 / -plans, elevations, sections 1:200
-detaily 1:20 / -details 1:20
-perspektivy, zákresy do fotografie, vizualizace / - perspectives, visualizations
-model 1:500 / -model 1:500